Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Vägghängd lampa åk7

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Vägghängd lampa, få kunskap om precisionssågning för hand, hyvling samt stavlimning. El-koppling och borrning enligt de mallar som finns.

Kunskapskrav från LGR11

De kunskapskrav som undervisningen kommer att inriktas mot - Formge och framställa slöjdföremål. - Utveckla idéer - Pröva hur material och tekniker kan kombineras. - Ge omdömen om arbetsprocessen, använda slöjdspecifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet. - Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om erfarenheter, trender och traditioner i kulturer.
 
Undervisning
Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet. Få kunskap om grundläggande såg och borrteknik. Arbetet i slöjden är processbaserat, vilket gör att eleven ständigt stöter på problem. I slöjden uppmuntrar läraren eleven att självständigt och /eller i samspråk med läraren hitta lösningar på problemen. Slöjden är en tillåtande miljö för detta, vilket bygger upp självkänslan och tilltro till den egna förmågan att slöjda.
 
Tillämpning
Slöjdlektionerna är tillfällen för tillämpning av elevernas kunskaper. Eleven visar i sin slöjdprocess prov på sin förmåga att följa och förstå instruktioner. Sin självständighet och sin förmåga att lösa problem. I sina frågor visar eleven sin förmåga att reflektera kring sitt arbete. Varje avslutat arbetsområde utvärderas skriftligt och muntligt. Här ges eleven möjlighet att förklara och motivera sina olika steg i slöjdprocessen. Återkopplingen från läraren ger eleven erfarenheter att ta med sig in i nästa slöjdprocess.
 
Bedömning
Kunskapskrav från LGR11 "Bedömningen i slöjd skall ta hänsyn till elevens förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten skall vägas in i bedömningen". Vi bedömer, förutom förmågorna som beskrivits ovan, dessutom elevens förmåga att - följa instruktioner,muntligt som skriftligt, - förmåga att lösa problem, - reflektera kring sitt arbete, Vi tittar också på elevens självständighet, uthållighet och vilken kvalité det färdiga arbetet har.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter