Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

FN, Mänskliga rättigheter och Barnkonventionen

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

I detta tema kommer du att få lära dig mer om FN, mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Syftet med att studera FN, mänskliga rättigheter och bankonventionen:

På läroplanens, Lgr 11, första sida står följande: 

"Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla."

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer arbeta med området genom att:

- läsa och se på film om vad FN är och historien bakom FN:s bildande.

- läsa och samtala om mänskliga rättigheter.

- se film (Evas superkoll- barnkonventionen), läsa och samtala kring några av barnkonventionens artiklar.

- rita bland annat flaggor.

- läsa och se på film om barns olika levnadsförhållanden runt omkring i Sverige och i världen.

- samtala om hur barnkonventionen genomsyrar vårt arbete i skolan genom värdegrunden.

- diskutera hur det kan vara att flytta inom ett land och mellan länder - orsaker och ev konsekvenser.

- lyssna på gäst som berättar om Sydafrika.

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska:

- kort kunna berätta om något FN arbetar med.

- kunna beskriva något om skillnaderna mellan barns levnadsförhållanden samt hur det kan vara att flytta inom eller mellan länder.

- känna till några av artiklarna som gäller mänskliga rättigheter och barnkonventionernas.

- rita bilder och kort skriva text kopplat till innehållet.

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter