Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska åk 4 HT

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 26 augusti 2017

Pedagogisk planering för engelska årskurs 4, hösttermin.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • förstå innehållet i engelska texter samt i talad engelska
 • föra samtal samt skriva texter på engelska om olika elevnära ämnen 
 • använda olika strategier när du inte förstår och för att göra dig förstådd
 • anpassa ditt språk efter olika situationer och innehåll

Bedömning - vad och hur

Under det här arbetsområdet kommer följande förmågor att bedömas.

Din förmåga att:

 • förstå talad engelska samt visa förståelse genom att återberätta och agera utifrån det du hört
 • använda olika språkliga strategier för att förstå talad engelska
 • prata och formulera dig på engelska om elevnära ämnen samt i samtal med andra
 • visa förståelse för innehållet i engelska texter 
 • formulera dig skriftligt i olika typer av texter

Hur ska det bedömas?

 • genom gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika engelska texter samt tillhörande uppgifter i Good Stuff 4
 • glosförhör varje vecka där du visar att du utökar ditt ordförråd

Undervisning och arbetsformer

Under höstterminen kommer vi att arbeta på olika, varierande arbetssätt för att utveckla våra förmågor:

 • arbete i Good Stuff 4 med tillhörande textbook och workbook
 • gemensamt, parvis och enskilt arbete med texter på engelska, för att träna på att läsa, förstå och översätta engelska.
 • övningar för att träna på att prata engelska, parvis, i grupp samt i helklass.
 • träna på att lyssna på och förstå talad engelska genom olika typer av hörövningar, instruktioner på engelska samt enklare engelska filmer. 
 • utöka vårt ordförråd genom glosläxor varje vecka. 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Sånger, sagor och dikter.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter