Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

NTA-tema Rörelse och konstruktion 5-6

Bettna skola, Flen · Senast uppdaterad: 10 december 2017

Vi kommer arbeta med ett tema där eleverna bygger olika fordon. De undersöker hur fordonen kan drivas fram med bland annat lagrad energi och hur de rör sig, när de påverkas av olika krafter. I slutet av temat konstruerar eleverna ett nytt fordon som ska tillgodose förutbestämda krav.

Rörelse och konstruktion

Vi kommer att arbeta med NTA-temat rörelse och konstruktion. I detta arbeta kommer ni att konstruera fordon, som drivs på olika sätt, t.ex. med gummisnoddar, segel och propellrar. Ni lär er att använda ritningar. Ni sätter er in i hur fordon kan vara konstruerade och hur konstruktionen påverkar hur de rör sig.

Lärandemål:

I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Systematiskt undersöka hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

- Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

- Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling

- Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter

- Beskriva hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och resonera om fördelar och nackdelar med detta

- Göra en skiss till ett modellfordon utifrån vissa kriterier, och utforma ett modellfordon som visar hur dessa kriterier uppfyllts

- Beskriva hur de olika delarna samverkar för att modellfordonet ska röra sig framåt

 

- Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter 

Arbetssätt

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

-                       -          Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

 

-          Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

-          Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

-          Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en konstruktion

-          Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet och ett propellerdrivet fordon

-          Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

-          Läsa och tolka texter om hur olika fordon utvecklats och förändrats genom historien och vilken betydelse de haft för människors liv

-          Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld

 

-          Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina underökningar i text och bild

Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling

Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller trafiksäkerhetsfrågor

Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön

Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för driva fordonet framåt

Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier

Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt

 

Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
TEKNIK kunskapskrav åk 6
Fysik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter