Skolbanken Logo
Skolbanken

Tussilago Planering av kärnverksamhet och Vitklövergatans förskola ht17/ tussilago

Vitklövergatans förskola, Ale · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

 Tänk på att det är nuläge, analys och slutsats vi beskriver.

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Normer och Värden 
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, demokrati, samspel, lika värde

Barnen ska känna sig välkomna och trygga i den nya gruppen. Vi kommer att ta hjälp av handdockorna Kanin och Igelkott på samlingar och vid samtal för att få in samspel, lika värde och hänsyn. 

Vid samlingar och planerade aktiviteter ser vi alla barn och kan därigenom arbeta vidare mot målen.

Se mål nummer 2 och 4 på normer och värden. 

Handdockorna har inte kommit fram ännu, men innehållet på samlingarna har varit namnsånger, räkning av barn på plats och uppräkning av barn som saknas av olika anledningar. Vi sjunger även om veckodagarna. Vi gör saker som barnen tycker är roliga, tex Kims lek, spelar med instrument, olika rörelselekar/ sånger. Kanin och Igelkott kommer snart att lämna sin håla i skogen och komma på besök.

 

Vid lek ute på gården upptäckte vi att flera barn har svårt för att vänta på sin tur. Då bestämde vi att det var dags för Kanin och Igelkott att komma på besök. Vi har läst boken för barnen i liten grupp och även för alla på storbild. Vi pratade om det vi läste.

Efter diskussion med varandra bestämde vi att ställa in stolar i tvättrummet för att göra likadant som i boken, sitta på stolen och flytta fram ett steg i taget. Då blir det tydligt att vänta på sin tur.

 

En dag på gården hade vi gömt kaniner som barnen i par skulle hjälpas åt att para ihop med rätt kanin. Vi insåg snabbt att detta var väldigt svårt, och diskuterade hur vi kan träna på detta.

UTVÄRDERING OCH ANALYS

De nya barnen kom snabbt in i gruppen. Det beror på att de kände varandra och kom tillsammans med en pedagog från sin tidigare avdelning. De barn som redan fanns här tog emot dem och hjälpte dem.

Barnen är hjälpsamma mot varandra. Vi uppmuntrar barnen att be varandra om hjälp och ger dem positiv uppmärksamhet och benämner det de gjort bra så de förstår det. Det syns på dem att de blir glada och stolta för det. Vi fortsätter med uppmuntran och  det positiva bemötandet.

Vi ställde in stolar i tvättrummet för att de skulle sätta sig och vänta på sin tur istället för att hänga på den som stod och tvättade sig. Det fungerade bra och det blev lugnare.Tyvärr blev det mycket bärande på stolar fram och tillbaka. Vi ska prova att sätta färg- och form-markeringar på golvet istället.

Att hitta kaniner i par var svårt pga att barnen inte är vana vid samarbete. Vi behöver öva mer på samarbete.

 

Sammanfattande utvärdering och analys

Resultat:

Barnen i gruppen är väldigt tillåtande och accepterande mot varandra. Vi har barn med speciella behov som väljer att inte delta i vissa aktiviteter och får då göra annat. Ibland kan barnen fråga varför men ingen protesterar. Vi har barn som väljer kläder och färger som är "mot sitt genus", ett barn har kommit med negativa kommentarer, men inga andra barn har hängt på. Tvärtemot har de stöttat hen med kommentarer som "vad fin du är".

Vi har sett att barnen väljer att leka med olika kamrater vid olika tillfällen och vid olika aktiviteter. Grupperna består av barn i olika åldrar och av olika kön. Ibland leker man i små grupper och ibland i stora grupper, det är stor variation. Det finns ingen som är ensam som inte vill vara det.

Hur har det blivit såhär?

I arbetslaget är vi noga med att uppmärksamma barnen på positiva beteenden som både den som får beröm hör men även andra närvarande. Vi pratar även med barnen när tråkiga saker händer och försöker komma fram till vad som hände och hur de själva skulle mått om de blivit utsatta för samma sak. Ibland får vi vänta med ett sådant samtal tills de gått ur affekt. Vi försöker även förklara varför man inte kan göra på vissa sätt och vad konsekvenserna kan bli och vad man kan göra istället.

Arbetslaget föregår med gott exempel, vi är trevliga mot varandra och visar respekt och omtanke om varandra.

Vi har haft en återkommande aktivitet under våren som vi kallar armbandslek - barnen har fått ta ett armband ur en påse utan att se, färgen på armbandet har avgjort vem de ska leka med och vad de ska göra under den närmsta halvtimman. Där har barnen lärt känna nya kompisar i gruppen på ett djupare sätt, och även fått prova på nya lekar som de inte skulle gjort annars.

Vi har även gjort olika typer av samarbetsövningar under samling eller i rörelserummet.

Arbetslagets förhållningssätt är att inkludera alla individer, visa respekt, ta hänsyn till, acceptera, hjälpa och utmana i vardagen.

 

Resultat av grundläggande demokratiarbete:

Barnen vågar tala om för varandra och vuxna vad de vill och inte vill samt uttrycka åsikter om olika saker. I leken hör vi barnen fråga efter varandras åsikter om hur leken ska fortskrida. Vid lek kan barnen använda räkneramsa för att bestämma vem som ska börja på ett rättvist sätt, utan inblandning av vuxen.

Hur har det blivit såhär?

I samlingen är vi noga med att välkomna alla förslag, åsikter och synpunkter. Alla svar är okej och tillsammans kommer vi fram till det som är lämpligt eller passar bra.

Vi lyssnar på barnen och låter dem förklara när de ber om att få göra något. Om det inte går förklarar vi varför så de förstår och vågar fråga igen vid ett annat tillfälle.

Vi vuxna använder räkneramsa när många barn vill ha samma roll i en regellek, då accepterar barnen resultatet direkt.

 

 

 

 

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Utveckling och Lärande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, kreativitet och lustfyllt lärande, utforskande, nyfikenhet, intresse, erfarenheter, behov och åsikter 

 Vi ska lära känna barnen och se vad de har för intressen och vad som väcker deras nyfikenhet för att kunna erbjuda ett lustfyllt lärande. Se mål nummer 2 under Utveckling och lärande.

Vi ska väcka barnens nyfikenhet med att plocka naturmaterial, och stoppa ner detta i en flaska, fylla på med vatten och se vad som händer. 

Barnen såg hur de flesta saker flöt upp när vattnet hälldes i flaskan. De kände på den när den var varm, vi frös in den och de såg hur vattnet hade blivit vitt av is. Då kände de hur kall den var. Sen studerade vi hur det smälte. Barnen fick sen göra egna flaskor att ta med hem.

När det blir kallare ute ska vi prova att hänga ut flaskor med olika mycket vatten i och se om och hur fort det fryser.

Vi ska börja med ord på engelska, och lite tecken för att hjälpa ett av våra barn in i det svenska språket. De andra barnen kommer också att lära sig tecknen och några engelska ord.

Vi har nu börjat med tre tecken som vi presenterade på samlingen, och sedan satte upp teckenbilder vid borden. Vi har användt tecknen vid måltiderna. 

UTVÄRDERING OCH ANALYS

Barnens intresse blir större när de är delaktiga. Att plocka materialet och att hjälpas åt att fylla flaskan samt se hur den ändrades vid kyla och värme gjorde barnen väldigt intresserade. De fick förklara för Kanin och Igelkott vad som hänt med flaskorna och då lär de sig ännu mer. Nästa steg är att se vad som hänt med flaskan nu och vad det beror på.

Arbetet med tecken har inte fungerat som vi tänkt. Vi har inte fått någon kontinuitet i planeringen vilket har lett till att vi prioriterat andra saker. Vi ska göra ett nytt försök för att lära oss fler tecken. Vi har ett memory med TAKK-tecken som vi ska spela med barnen.

 

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse:

Vi har sett att barnen är nyfikna och intresserade när vi tar fram nya saker, bland annat en balja med vatten där barnen fick undersöka vad som flyter och vad som sjunker, stora och små magneter - vad fastnar, vad fastnar inte, en flaska de fick fylla med naturmaterial och vatten - vad hände med materialet?  Vi la flaskan i frysen - vad hände då? Barnen fick fylla små provrör med vatten som vi hängde ut i en buske i minusgrader - vad hände då?

Flera av barnen undersöker olika saker på egen hand, exempelvis: vad finns här under sanden? Vad händer när jag hoppar i vattnet? Var ska vi ställa hinken för att den ska fyllas med regnvatten?

Några barn har inspirerats på förskolan och gjort liknande övningar hemma, till exempel mattesvampar med prickar.

Pedagogisk dokumentation:

Barnen valde olika saker de ville veta mer om från olika länder. De letade upp bilder på lärplattan som de sedan sammanställde till ett piccollage. Piccollagen sattes upp på väggen och barnen stod sedan tillsammans och tittade samt berättade vad det var. Vi såg att de var väldigt stolta över det de gjort - de visade även föräldrarna när de kom.

Pedagogisk lärmiljö:

Vi har inte arbetat med detta.

Flerspråkighet:

Resultat:

Barnen tycker om att titta på jordgloben och leta efter olika länder. De känner igen flaggorna till de olika länderna vi har representerat på avdelningen.

Vi ser att några av barnen med annat hemspråk visar stolthet över sitt språk och lär de andra barnen. Barnen använder sig av hälsningsfraser de har fått lära sig på andra språk. Vissa Takk-tecken använder de vid olika tillfällen. De pratar om vad saker heter på olika språk.

Hur har det blivit såhär?

Vi har blandat in fantasi för att introducera nya saker genom att Kanin och Igelkott har kommit med presenter och bett barnen förklara vad presenterna är och kan användas till. Vi har använt oss av fakta när det gäller faktiska länder, deras flaggor och språk.

Barnen fick leta upp vilka länder flaggorna hörde till på internet, välja en att måla i rätt färg och klippa ut, de äldre fick skriva ländernas namn och hälsningsord på olika språk på datorn. De gjorde piccollage.

Fantasi gör det lättare och roligare att lära sig nya saker. Det blir också lättare att minnas det som förknippas med en känsla.

 

 

 

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Barns Inflytande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Uttrycka tankar och åsikter, ansvar, demokratiska principer, reellt inflytande, rättigheter och skyldigheter

Under samtal med barnen kan vi höra deras tankar och funderingar för att tillgodose deras intressen och behov. Se mål nummer 1 under Barns inflytande.

 

Barnen har varit med och röstat fram sångerna till vårt luciafirande.

UTVÄRDERING OCH ANALYS

Barnen har gjort de flesta egna valen under den fria leken. Vi vill att de ska kunna påverka mer och kommer arbeta mer med det.

Barns inflytande:

Vi har planerat verksamheten efter vad vi tror skulle intressera barnen. Och så blev det.

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Förskola och Hem
och beskriv kort hur ni kommer arbeta 


Nyckelord: nära förtroendefullt samarbete, möjligheter att påverka, delaktighet

Genom intresse och ett respektfullt bemötande ska vi bygga upp ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna. 

Ett par föräldrar har bett om extra samtal så då erbjuder vi en tid som passar.

 

Några uppföljningssamtal är gjorda, de andra har/ska få en tid. Två barn slutar efter denna terminen och skall då få ett avslutningssamtal.

 

God introduktion:

Alla föräldrar erbjuds ett besök på avdelningen innan start. Då presenterar vi oss och vårt arbetssätt. Under inskolning/överskolning för barnen möts vi också i ett samtal där föräldrarna får berätta om sitt barn och sina förväntningar på oss och vi informerar mer om verksamheten. Vi vill ha en öppen och god dialog och berättar att vi är här för deras barns skull och gör vad vi kan för att de ska få det bra.

Vårdnadshavarens inflytande:

Vi upplever att föräldrarna är nöjda med verksamheten som erbjuds och vi har inte fått några önskningar eller funderingar på aktiviteter eller förändringar av något slag.

Utvecklingssamtal:

Alla föräldrar har blivit erbjudna ett utvecklingssamtal eller uppföljningssamtal i år. Vid något tillfälle har fler samtal genomförts på grund av försök till lösning av problematisk situation. 

GR-enkäten:

 

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Nyckelord: Utvärdering/Pedagogiskt Bokslut, kartläggning av grupp och Likabehandlingsplan

Vi ska kartlägga barngruppen genom samtal, aktiviteter och observationer.

Barnen är mycket intresserade och mottagliga av aktiviteter som vi erbjuder. Vi ska erbjuda aktiviteter som inte kräver massa förarbete, tex vatten och sugrör.

 

Vi har tagit fram genomskinlig balja som vi fyllde med vatten. Vi la dit en frigolitbit, och barnen fick ett sugrör att blåsa i. Det blev en massa bubblor, och blött överallt, men frigolitbiten sjönk inte.

UTVÄRDERING OCH ANALYS

Vi behöver delta mer i barnens lek och erbjuda dem mer av planerade aktiviteter.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback