Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vardagskemi

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 oktober 2019

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig lite om vardagens och kökets kemi. Du ska få lära dig hur man bevarar mat och om några kemiska reaktioner i vår vardag. Du kommer också att få lära dig lite om rengöringsmedel och vilka varningssymboler som finns på dem. Vi kommer också att lära oss om pH-värde och viktiga näringsämnen.

Mål

Du ska:

  • kunna berätta hur en kan förvara och bevara mat så den håller så länge som möjligt
  • kunna ge exempel på några vanliga kemiska reaktioner som sker i köket
  • känna igen några vanliga varningssymboler, kunna berätta vad de betyder och varför de finns
  • kunna de vanligaste näringsämnena och var dessa finns
  • kunna genomföra ett experiment utifrån en enkel instruktion
  • kunna dokumentera din undersökning med en labbrapport

De förmågor vi främst kommer att träna är:

  • Analysförmåga (att beskriva orsaker och konsekvenser, att fundera över likheter och skillnader)
  • Kommunikativ förmåga (att samtala, diskutera och argumentera, att resonera kring och redogöra för)
  • Begreppsförmåga (att förstå innebörden av och kunna använda centrala begrepp inom arbetsområdet)
  • Förmåga att hantera information (att söka, strukturera och kritiskt granska information, att skilja mellan fakta och värderingar)

Arbetsbeskrivning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner och vi kommer att lösa vissa arbetsuppgifter i mindre grupper. Vi kommer att läsa faktatexter, jobba extra med begreppen och skriva enskilda rapporter. Vi kommer att titta på film, gå på studiebesök till Ica Möllan, utföra experiment samt dokumentera dessa.

Som examination kommer du att få skriva en rapport och göra en redovisning där du visar att du når målen.

Bedömning

Din förmåga att muntligt diskutera och redogöra skriftligt för innehållet i målen bedöms. Din förmåga att planera, genomföra och dokumentera experimenten, samt hur tryggt och säkert du utför dessa bedöms.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Vardagskemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter