Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Historia, Svenska, Geografi, Samhällskunskap, Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Hållbar utveckling år 9

Ornäs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 2 oktober 2019

"Alla vill till himmelen men få vill ju dö Man vill kamma in vinningen, men sår inga frön Man vill ha sin bit av kakan, man vill äta den med Folk vill ta tillbaka, men vägrar att ge" (Alla vill till himmelen av Timbuktu)

Inledning

Vi ska under detta ämnesövergripande samarbete jobba med hållbar utveckling. Målet är att ni elever ska förstå vad en hållbar utveckling innebär. Vad som görs för att uppnå en hållbar utveckling, varför det är viktigt och vad in kan göra för bidra till detta.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att varva mellan föreläsningar, enskilt arbete, grupparbete och inläsning. Det kommer ställas krav på att ni själva ansvarar för er kunskapsinhämtning.

Vi kommer att behandla följande områden och sätta dem i samband med Hållbar utveckling:

So

 • Globala målen och Parisavtalet
 • Det ekologiska fotavtrycket
 • Fattigdom och ohälsa
 • Folkökning - överbefolkning
 • Utbildning och arbetsmarknad
 • Globalisering
 • Intressekonflikter om naturresurser
 • Hållbar utveckling i tre dimensioner, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Svenska

 • Skriva

Gemensamt

 • Söka information
 • Källhantering
 • Samtala, muntlig framställan

Material

Läroboken "Geografi 7-9" s. 127-157 samt 176 - 210

Föreläsningsanteckning

Filmer på www.sli.se;

 • En global värld: En hållbar globalisering?

Filmer på www.studi.se

Bra länkar:

Globala målen

Världsnaturfonden

Klimatkalkylatorn

Globalportalen

Naturskyddsföreningen

Bedömning

Bedömningen av era kunskaper och förmågor kommer att ske fortlöpande under arbetets gång samt efter att arbetet är avslutat. Det som kommer att bedömas är följande:

 • Ämneskunskaper
 • Förmågan att resonera kring vad hållbar utveckling är och ger förslag på hur det uppnås utifrån perspektiven ekologiskt, ekonomiskt och socialt och vilka konsekvenserna annars blir.
 • Förmågan att använda ämnesrelevanta begrepp.
 • Förmågan att söka information och att förhålla sig källkritiskt till denna.

Examination

 • Det ekologiska fotavtrycket
 • Fördjupningsuppgift

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling ht-2017
Uppgifter
Fördjupningsuppgift Hållbar utveckling
Klimatkalkylatorn

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback