Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(4-6) HT 2017

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 1 september 2017

Pedagogisk planering från v 35 t.o.m v 43 2017 för elever som läser kinesiska som modersmål från år 4-6.

Arbetsområde

Tala, läsa, skriva och kultur

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven


Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare. 
Att träna uttal, betoning och satsmelodi så att andra förstår vad man säger.
Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter.
Att använda lässtrategier för att läsa berättande och beskrivande texter samt förstå budskapen och läsa mellan raderna.
Att kunna samtala om texterna, reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sin själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna använda dem för att bygga upp enkla meningar och skriva olika typer enkla texter. 
Att skapa förståelse för kultur, vardagsliv, tradition och språkliga uttryckssätt där modersmålet talas.
Att kunna samarbeta och hjälpa varandra.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning: 

Berättande och beskrivande texter: 《买文具》v37-39
Berättande och beskrivande texter: 《上餐馆》v40-42
”Tala Projektet” workshops: associationskedja med variation, Who am I? v36
Högläsning: 《狮子女巫和魔衣橱》 v35-V43
Presentation om sommaruppgifter: "Min resan... " "En bra bok som jag har läst" "En rolig sak som jag har gjort" v36
Aktivitet: film/sång/kort lek 

Arbetsmetoder:  

Läsa och förstå berättande och beskrivande texter med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågor om texter och göra kopplingen till vår värld. 
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek/gåtor med tecken och ord.
Titta på en eller två filmer som kopplar till texterna och diskutera filmernas budskap.
Rollspel och dramatiserar scenen med bilderna.
Presentera roliga minnen under lovet med hjälp av berättelsesansiktet eller stödord. 
Lyssna på en ungdomslitteratur tillsammans och diskutera budskapet och läsa mellan raderna. 
Att sjunga kinesiska sånger och göra ordlek för att öka elevernas ordförråd. 

Eleven har uppnått målen när...

När du visar förståelse för texterna/filmerna och muntligt/skriftligt kan presentera/sammanfatta centrala delar med relativt god tydlighet. 
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna, ställa och besvara frågor, samtala om texterna/filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.
När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger. (rollspel, sjunga osv)
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.
När du kan använda grundläggande regler för meningsuppbyggnad och skriva enkla elevnära texter.
När du visar förståelse för kinesiska traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt och kan resonera och kommentera utifrån egna livserfarenheter och även göra jämförelser med hur det är i Sverige.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback