Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9

Idrott år 9 ht-17

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Planeringen finns publicerad i klassens blogg på unikum. Vi kommer att jobba med kondition, rörelse och att på olika sätt öva vårt samarbete i spel, lekar och idrotter. Till större delen av terminen är vi utomhus och där får du även prova friluftsliv både praktiskt och en längre period teoretiskt. Samt orientering och utevistelse i olika sammanhang. Inomhus övar vi vidare på idrotter, lek och spels olika grunder, tekniker och samspel. Även olika rörelser i takt och rytm till olika musik och danser.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Du ska utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa intresse att röra dig ute i naturen under olika årstider.

* Du kommer att prova på olika aktiviteter som främjar olika rörelser enskilt och i grupp.

* Du ska få en ökad förståelse för hur du kan påverka din hälsa, skapa goda levnadsvanor och att må bra genom hela livet.
 Utveckla att ta ställning i frågor om idrott, hälsa och livsstil.
* Samarbetet och respekt för andra tränas du i samt öka kunskaper om risker, säkerhet vid träning och agerande vid olika nödsituationer.
* Du ska skapa rutiner för att kontinuerligt delta i idrottsundervisningen. Utmana, uppleva och få tilltro till din egen fysiska förmåga.

Bedömning - vad och hur

* Att du kan delta i lekar, spel och idrotter. Att utföra olika rörelser, anpassa dessa både ute- och inomhus och till den aktivitet som erbjuds i planeringen.


* Att du kan röra dig med takt, rytm och sammanhang till olika musik, danser och träningsprogram.


* Att du kan prata om egna upplevelser som handlar om hälsa, kost, träning och ser ett samband dem emellan samt hur det påverkar den fysiska förmågan. Även vad som kan skapa ohälsa.


* Att du kan anpassa dig till miljöer, regler och förhållanden i naturen vi tränar i. Även handlandet vid en nödsituation under olika årstider. Att förebygga skador med träning, samt träna simning.


* Att du med viss säkerhet kan orientera dig i olika miljöer.

* Teoretiskt och praktiskt uppvisa kunskaper om friluftsliv.

Undervisning och arbetsformer

* Vi kommer både ute- och inomhus öva olika rörelser i lek, spel, idrotter, dans och rörelser till musik. Ute är det viktigt att du anpassar dig till de olika årstiderna, säkerhet, allemansrätten samt hänsyn och respekt för varandra och den natur vi av tradition leker och tränar i.


* Vi ska med träningslärans grunder träna kroppen, men också i diskussioner samtala om varför det är viktigt att röra på sig, äta, sova och må bra.
 Vad har de för samband och vad kan ohälsosamma medel göra med hälsan.

* Ord och begrepp att anpassa sig till i de olika momenten blir viktiga kunskaper att ha med sig för att öka din förståelse för olika träningsformer, idrotter, spel och det skadeförebyggande arbetet.


* Orienterings momentet övas i olika miljöer. Diskussioner fortsätter om kartans uppbyggnad, karttecken, färger och vägval till kontroller.

* Teoretiskt och praktiskt ta reda på fakta om friluftslivets olika områden. Redovisning i form av film och/eller skrift.

* Åka till badhuset och träna på simning och livräddningsmoment. Träna och repetera nödsituationer vintertid och HLR med docka.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter