Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

arabiska identitet via sagor 4-6

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Planering för arbetsområdet

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev lära sig att

 • utveckla sin möjlighet att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • läsa texter för olika syften
 • samtala och bekanta sig med traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden samt utveckla tolerans och respekt för andra människor och kulturer

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga

 • att förstå när någon talar om vardagliga händelser
 • att berätta ledigt och språkligt korrekt samt att uttrycka önskemål och åsikter om saker som rör dig
 • att följa en muntlig instruktion i flera steg och genomföra den
 • att delta aktivt i ett samtal eller en diskussion om t.ex. ett aktuellt skolämne och att reflektera över innehållet
 • att läsa och förstå åldersanpassade texter med hänsyn taget till modersmålets komplexitet
 • att skriva en berättelse t.ex. om vardagliga händelser och uttrycka tankar och åsikter om vad du har skrivit
 • att använda skiljetecken
 • att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas och att jämföra dessa med tillsvarande svenska traditioner

Central innehåll inom arbetsområdet

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • utveckla sin förmåga att kommunicera på ett funktionellt sätt och anpassa sitt språkbruk till olika mottagare och kunna ge uttryck för sina tankar och känslor
 • utveckla lässtrategier för att förstå och tolka olika slags texter och kunna urskilja textens budskap
 • utveckla strategier för att skriva olika slags texter t.ex. berättande texter och sakprosatexter

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 • använda olika berättande och poetiska texter i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter för att stärka elevernas språk och identitetsutveckling.använda berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 • utveckla medvetenhet om språkets användning i olika sammanhang och syftet med att kommunicera

Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

 • samtala och bekanta sig med seder och traditioner från områden där modersmålet talas och kunna jämföra med svenska förhållanden, stärka sin interkulturella identitet och utveckla tolerans och respekt för andra kulturer och människor
   
   
   
   
   
   
   
   

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Modersmål bedömningsmatris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback