Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Kompassen år 6 matematik hösten 2017

Kompassenskolan, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Under höstterminen kommer vi att arbeta med följande områden De fyra räknesätten Skala, Volym och cirkeln Bråk, procent och proportionalitet Sannolikhet, kombinatorik och statistik Ekvationer, uttryck och problemlösning

Vilka mål ska vi jobba mot? Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Känna till och kunna använda olika metoder vid problemlösning:

 • läsa – hämta fakta ur text
 • pröva dig fram 
 • leta mönster i tal och bild 

Känna till och kunna använda begrepp som: 

 • skala, vikt, volym, tid, hastighet
 •  procent och bråk
 • Cirkelns area, medelpunkt, pi, radie, diameter,

Kunna göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med

 • heltal och decimaltal inom talområdet 0-1000000. T.ex.ställa upp och multiplicera tvåsiffriga heltal, ställa upp och multiplicera decimaltal, dividera när det blir decimaltal i svaret.
 • Tid, hastighet, skala (längd i verklighet, förstora/förminska), vikt (ton, kilo, hekto, gram), volym (liter, dl, cl, ml).
 • Cirkeln, t.ex. cirkelns area och omkrets
 • Sannolikhet, staistik
 • Ekvationer och uttryck

Kunna förklara dina lösningar och tydligt redovisa hur du kommit fram till dem genom text, bild och matematiskt språk.


Hur ska vi arbeta? Undervisning och arbetsformer:

Gemensamma genomgångar då vi samtalar kring ord och begrepp och tillsammans räknar exempeluppgifter.
Räkna övningsuppgifter ibland enskilt och ibland parvis. Efter diagnosen bestäms om eleven ska arbeta vidare med fördjupningskunskaper i området eller repetera olika moment.
Par- eller gruppuppgifter.
Praktiska övningar samt mattespel av olika slag
Räkna "muntlig" matematik
Lösa problem tillsammans i klassen
Göra egna problem som redovisas för de andra på olika sätt
m.m.

Bedömning - vad och hur:

Vad bedöms:

 • vilka strategier och metoder du använder när du löser problem, beräkningar och rutinuppgifter.
 • hur väl du förstår och använder de matematiska begreppen som tillhör arbetsområdet.
 • hur väl du kan redogöra (både skriftligt och muntligt) för hur du löst en uppgift. 

Hur bedöms det:

 • genom att skriva tydliga beräkningar och lösningar i ditt räknehäfte.
 • genom att delta i samtal parvis och gruppvis.
 • genom att visa dina kunskaper på skriftliga diagnoser och provräkningar.
Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback