Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Religionskunskap, Samhällskunskap, Historia, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Ayla från Norr årskurs 4

Åsa Gårdsskola 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 26 september 2017

Ayla, Cro-magnonflickan från grottmänniskornas tid utgör stommen i en viktig arbetsmodell som vi har på Åsa Gård. Där utgår vi ifrån människans grundläggande behov och möjligheter. Vi kommer att arbeta fokuserat med denna modell i vårt projekt under höstterminen.

Inledning:

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 

 

Syfte och förmågor som ska utvecklas:

Syftet med projektet är att du ska ges möjlighet att arbeta ämnesintegrerat och fördjupa dina kunskaper vad gäller människan och dess omvärld. 

 

Metod och innehåll:

Projektet startar med en gemensam uppstart torsdagen den 31 augusti. därefter så arbetar vi efter "Aylamodellen".

 

Den ena delen kommer att fokusera på människan på samhälls- och globalnivå.

Inom NO startar vi inom följande områden:

 • Vattnets kretslopp
 • Rening av vatten och luft
 • Människans påverkan på naturen
 • Hållbar utveckling
 • Fotosyntes
 • Olika förklaringsmodeller av partiklar

inom SO, bild och svenska tar vi upp följande områden:

 • Jordytans förändring - mänskliga och naturliga krafter
 • Ekonomiskt liv, Hållbar utveckling
 • Familjen - samlevnadsformer
 • Kulturmöten och levnadsvillkor
 • Miljöetiska val
 • Sverige - namngeografi, kultur, natur resurser, demografi 
 • Läsa och skriva olika typer av texter

 

Den andra delen kommer att fokusera på människan och jaget som individ samt människan på gruppnivå.

Här kommer vi att ta upp följande områden inom NO:

 • Kost, hälsa, sömn och motion
 • Matspjälkningsapparaten
 • Lilla och stora blodomloppet
 • Organens samverkan i kroppen
 • Sjukdomsspridning förr och nu
 • Olika behandlingsmetoder förr och nu
 • Evolutionslära
 • Darwin och anpassningar

I SO, svenska och bild arbetar vi med:

 • Tankeliv- jämföra olika världsreligioner
 • Fornskandinavisk religion
 • Värderingar och kultur
 • Bygga olika heliga byggnader
 • Kristendomens införande i Europa
 • Återberättande texter

Slöjd

Bedömning:

Vi kommer bedöma dina förmågor och kunskaper löpande under projektets gång. 

 


Läroplanskopplingar

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter