Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3 - 5

Furulidskolan Slöjd åk 3-4 2017-2018

Gällingeskolan, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Här nedan beskrivs Slöjden på Furulidskolan. Vad som förväntas av skolan, av dig som elev samt hur undervisning och bedömning ser ut.

Skolan ska

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

- tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 Eleven ska

- presentera idéer för slöjdarbeten, visa kreativitet (skapa, lösa problem).

- planera arbeten, välja material, arbetsmetoder och verktyg.

- genomföra arbeten.

- följa instruktioner (muntliga, skriftliga).

- påverka ditt resultat under arbetets gång.

- ta egna initiativ, arbeta självständigt och ta eget ansvar.

- utvärdera dina arbetsinsatser och det färdiga resultatet och dess uttryck.

- följer regler, rutiner och bidra till arbetsro och säkerhet.

 

Bedömning

För att bedöma din förmåga/färdighet kommer jag följa dig i ditt arbete samt läsa dina planeringar och utvärderingar.

 

Undervisning

Varje termin startar med ett eller flera arbeten som är planerade av läraren. Därefter får du välja, planera, genomföra och utvärdera dina egna idéer. Du skriver en skriftlig planering och ritar skisser. När du är du är färdig med ditt alster lägger du ut det på www.slojd.nu/slojda. Där skriver du också din utvärdering. I undervisningen ingår också inspiration från olika slöjdtraditioner och kulturer, materiallära, resurshushållning, färg och form samt säkerhet.

 


Läroplanskopplingar

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter