Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns relation till naturen

Viktoria förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 mars 2018

Vi är en nystartad grupp med barn och pedagoger som är nyfikna på varandra och vår närmiljö. I Naturen lär vi känna varandra och allt som lever i vår närhet. Det gör vi genom att utforska, leka, skapa och fantisera i naturen och om naturen. Vi ska lyssna på varandra och lära av varandra när vi är nyfikna på naturen. I naturen hittar vi material till skapande, vi provar på land-art och "besjälar" stenar,kottar och pinnar som vi använder i lek och fantasi. Frågor vi pedagoger ställer: Vilken relation har barnen till naturen? Hur förändras den över tid? Hur kan vi lära av varandra och få nytta av varandras kunskaper och erfarenheter?

 

Syfte lek och fantasi

Förskolan är en plats för utveckling och lärande och en förutsättning för barn att ta till sig ny kunskap och nya erfarenheter är att de får ha roligt, leka och fantisera. Vi vuxna som möter barnen måste se till att det finns tid, plats och inspiration för barns lek varje dag.

Leken hjälper barnen att bearbeta och förstå sammanhang i sin omvärld så lärandet blir lustfyllt, begripligt och meningsfullt .

Mål

 • Pedagogerna ska inspirera och stötta barns lek och fantasi.
 • Pedagogerna ska ge barns lek tid och utrymme. Den lustfyllda leken som pågår över tid ska värnas.
 • Pedagogerna ska ge barnen möjlighet till inflytande över sin dag och allas erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara.

Syfte barns inflytande

Förskolan är en plats där barnen vistas en stor del av sin dag och de ska ha stort inflytande över vad de vill göra under den tiden. För att kunna få inflytande ska pedagogerna leva det demokratiska uppdraget i vardagen så varje barn får träna sig på att välja, ta ansvar och kommunicera sina åsikter och behov både enskilt och i grupp. Verksamhetens erbjudande ska utgå ifrån barnens tankar och idéer om vad de vill leka eller undersöka vidare i projekten som uppstår och genom gruppens tankekarta synliggörs barnens intressen, tankar och lärandeprocesser

Mål

 • Varje barn har inflytande över att få påverka sin dag
 • Pedagogerna har kunskap om och förstår demokratibegreppet  och omsätter det i praktiken
 • Barnen dokumenterar temat på olika sätt i en gemensam tankekarta för att synliggöra sina tankar och förstå temat
 • Föräldrarna är delaktiga i sitt barns utveckling.
 • Syfte hållbar utveckling
 • Hållbar utveckling handlar om att ta av naturens resurser utan att rubba den känsliga ekologiska balansen. Ta det du behöver och se till att det finns kvar åt kommande generationer. I förskolans uppdrag ingår det att arbeta för en hållbar utveckling. Pedagogerna agerar som förebilder i det arbetet genom att uppmuntra till återanvändning och sparsamhet med resurser i verksamheten. Vi hittar material i naturen för vår skapande verksamhet och är rädda om vår närmiljö och om varandra.
 • Mål
 • Pedagogerna ska ge barnen möjlighet att ta tillvara på och vara rädda om naturen och förskolans miljö och material för att minska konsumtionen av jordens resurser.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback