Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik: Matteborgen åk 5

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Matematik finns överallt och vi behöver kunna matematik för att förstå vår omvärld och klara oss bättre i livet. Kan man matematik och vet vilken användning man har utav detta så tycker man matte är roligt!

Konkreta mål

Du ska:

  • ta vara på lektionstiden i skolan
  • be om hjälp då du inte förstår
  • följa din planering i ämnet 

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsuppgifter och problemlösningsuppgifter.

Vi kommer att lära oss:

* Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 

* Geometri och längdenheter. Area och omkrets

* Innebörden av decimaltecken, tiondel och hundradel.

* Vikt och volym.

* Tabeller och diagram.

 

Du kommer att utveckla:

Dina kunskaper i matematik. Hur man resonerar kring matematiska problem. Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte. Hum man samarbetar i en grupp för att komma fram till ett svar eller en lösning på ett problem.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

  • Genom att vara aktiv vid redovisningar.
  • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
  • Genom att, vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.


Se matris.


Läroplanskopplingar

Rationella tal och deras egenskaper.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Matris i Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter