Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska år 3, ht 2017 och vt 2018.

Ätranskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 9 juni 2018

Nu ska vi lyssna, skriva, samtala och läsa olika sorters texter.

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- Skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslut
- Använda stor bokstav, punkt och frågetecken på ett korrekt sätt
- Stava vanliga ord
- Läsa med flyt
- Förstå, återberätta och diskutera det du läst
- Ge och ta emot enkla omdömen kring en text.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med olika skrivuppgifter, både i grupp och enskilt, för att utveckla vår förmåga att skriva olika typer av texter med tydlig inledning, handling och avslut.
Vi jobbar mot ovanstående förmågor genom att läsa olika slags texter enskilt och tillsammans. Vi diskuterar det vi läst och pratar om innehållet och budskapet i texterna. Vi tränar på att ställa och besvara frågor på det vi läst.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback