Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Svenska, Bild, Matematik, NO (år 1-3), Musik

·

Årskurs:

F - 3

Skogen – ”Restaurangen”

Trönö skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 23 november 2017

Under fem veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet ”Restaurangen” när vi går till skogen. Restaurangen är ett arbetsområde som integrerar alla skolämnen såsom svenska, matematik, NO, SO, bild, idrott, engelska, musik och teknik, samtidigt som det genomförs utomhus och är gynnsam för barnens fysiska aktivitet. Barnen kommer att arbeta i åldersintegrerade grupper från år 1-3 där de genom ett spännande arbetssätt väljer olika uppgifter från en meny och för att samla poäng.

Så här går det till:

Plats: Skolskogen. Vindskyddet förvandlas till en restaurang med en meny på olika aktiviteter.

Tid: Torsdagar kl. 8.20-10.45 under fem veckors tid. Barnen får en paus för fika och lek. Promenaden till och från skolskogen tar ca 20 minuter.

Barnen delas in i åldersintegrerade grupper från år 1-3. Grupperna får ett protokoll där de får olika många poäng för de aktiviteter som de väljer. Vissa aktiviteter ger fler poäng än andra. Stöter man på problem i sin aktivitet som man har valt, så finns det i restaurangen en tofs som man kan dra i om man behöver hjälp av en vuxen. Det kostar dock poäng (olika beroende på hur mycket hjälp man behöver.), så det bästa är om man försöker lösa det hela helt själv. Aktiviteterna är av olika karaktär. En är t.ex. att man kan spela teater, en annan att man bygger ett högt torn med hjälp av korta och smala brädor. Ytterligare finns det uppgifter där man arbetar med tid, volym eller antal. Aktiviteterna är många till antalet, så arbetet kan fortgå under flera veckor, då barnen väljer olika aktiviteter från menyn. Tyngdpunkt läggs på att alla ska vara med i att lösa uppgifterna. Gott samarbete är en fördel.

 

Syfte:

Ur skolans värdegrund:

Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Undervisningen ska vara saklig och allsidig.

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor.

 

 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback