Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Imperialismen, nationalism, kolonialism, första världskriget och mellankrigstiden

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Vi kommer lära oss om hur europeiska stater ville bygga upp egna imperier (imperialismen), genom att erövra länder och göra de till sina kolonier. Därefter ska vi lära om första världskriget, orsaker, händelseförlopp och konsekvenserna. Till sist lär vi oss om vad som händer under mellankrigstiden.

 Bedömning - vad

 • Kan begreppen som hör till arbetsområdet
 • Kan orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av första världskriget
 • Kan vad som händer under mellankrigstiden med diktaturer som växer fram i flera länder. Vad det har för orsaker och vilka konsekvenser 

Bedömning - hur

 • Skriftlig inlämningsuppgift som görs på lektioner
 • En källförteckning där du visar att du är källkritisk 
 • Muntligt förhör i grupp

Undervisning och arbetsformer

 • Vi tittar på filmer om "Vår mörka historia", efter varje film reflekterar och diskuterar vi 
 • Vi ser film om hur det var i skyttegravarna och om orsaker och händelseförlopp vad som hände under första världskriget
 • Vi ser även en dokumentärfilm om vad som händer under mellankrigstiden 
 • Vi ser filmer och diskuterar judehatet som växter fram i Tyskland
 • Genomgångar med mindmap och tidslinjer
 • Lära begrepp som hör till arbetsområdet
 • Läsa texter både tillsammans och enskilt
 • Repetera och lära med frågesporter, korsord, stenciler osv.

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback