Skolbanken Logo
Skolbanken

Kompissol / Kamratskap

Förskolan Skutan, Östhammar · Senast uppdaterad: 13 juni 2018

Vår målsättning är att forma en trygg grupp där vi tillsammans skapar regler utifrån de värderingar som finns i Förskolan Skutans plan mot diskriminering och kränkande behandling .

Mål/Syfte

Avdelningen Bojen är en "5-årsavdelning" som i år innefattar 14 barn, Ett viktigt mål för oss är i vårt arbete är att skapa trygga , självständiga barn. För att åstadkomma det arbetar vi bla med vår kompissol. Vi (pedagoger och barn)  bestämmer tillsammans hur vi skall vara mot varandra och vad vilka värderingar vi arbetar efter när det gäller bla olikheter, konflikter och barnens integritet. Vår strävan är att detta skall skapa en trygg avdelning med trygga barn med stärkt självkänsla inför den stundande skolstarten

 

Metod

Kompissolen : En sol vars strålar innefattar de värderingar och de regler vi har här på Bojen. Dessa strålar tas fram tillsammans med barnen. Vi pratar ofta om solen, både i förebyggande syfte och om vi upplever att något speciellt behöver pratas om. Vår målsättning är att barnens självkänsla skall bli så stark att de själva vågar säga nej och markera vid diskrimineringar och kränkningar. Solen har under föregående termin kompletterats med ett glatt ansikte (som vid behov kan bytas ut mot ett argt, ett ledset eller ett överlyckligt ansikte. Som ett komplement till kompissolen kommer vi också att arbeta med kompisskap och värderingar  på andra sätt:

  • Värsta bästa vänner, Korta tv-program som tar upp olika dilemman.
  • Utflykter. Vi fortsätter att göra många utflykter, till skogen, lekparken, bilioteket mm. Vi upplever att det stärker gruppkänslan och därigenom minskar risken för att barn utsätts för kränkande behandlingar eller diskrimineringar. Vi använder även våra ”promenadkort” (kort med siffror 1-6 + tärningsfigurer 1-6) för att bestämma vilka som går tillsammans på uflykterna. Det ger barnen en möjlighet att lära känna olika kompisar och att ingen behöver känna sig utanför eller att ingen vill gå med just det barnet.
  • Trygghetsvandringar ute och inne
  • Vi strävar efter att skapa ett gott samtalsklimat med alla barns föräldrar så att dessa skall känna sig välkomna till oss och veta att dom alltid kan kontakta oss med frågor eller funderingar som rör barnet eller vårt arbete.
  • Slå sönder traditionella könsrollsbilder/målarbilder. Vi plockar fram olika ”målarbilder” med utgångspunkten att inte stärka de stereotypa könsrollsbilder vi träffar på i vardagen. Starka tjejer, mjuka superhjältar mm

Dokumentation

De diskussioner som förs rörande solen kommer att dokumenteras, likaså de samtal/diskussioner som kan uppstå tex. i samband med Värsta bästa vänner, eller vid olika situationer som uppstår under dagen. Uppföljning kommer också att ske via blogginlägg och lärloggar på Unikum.

 

Uppföljning

Uppföljning/utvärdering kommer att ske löpande. Vid terminens slut görs en mer djupgående utvärdering för att se om arbetssätter behöver justeras inför nästa termin.

 

Utvärdering / Analys

Vi har under året lagt mycket fokus på att skapa en god kamratanda och värderingar som vi gemensamt kommit fram till. Det har inneburit att vi haft endast ett fåtal konflikter mellan barnen. Barnen har tagit till sig våra värderingar rörande hur vi är mot varandra och att det är ok att se ut eller tycka olika.  Med solen som bas har det också varit lättare att implementera de andra aktiviteterna vi gjort. Våra "promenadkort" gjorde också att barnen redan tidigt fick kontakt med de andra barnen på avdelningen (och inte bara lekte med sina gamla kompisar) Promenadkorten innebar också att ingen behövde känna sig utanför och utan kompis när vi var ute på äventyr. Att göra mycket saker, utflykter, skogsbesök, promenader, olika besök har också stimulerat barnen och skapat en trygghet och självkänsla. Gruppdynamiken och tryggheten har varit ett viktigt fokus eftersom gruppen kommer att följas åt tillsammans upp i skolan redan till hösten. Eftersom gruppen under året utökats med tre barn har arbetet med trygghet varit ett led i att skapa en gruppkänsla även för de barnen 

Värsta bästa vänner, tv-serien som på ett roligt sätt tar upp ämnen som att man inte får vara med, man kan vara olika, avundsjuka mm har också skapat diskussioner och tankar om hur vi är mot varandra.

 

Vi känner att arbetet med kamratskap har varit viktigt och fungerat på ett tillfredsställande sätt och känner att det är ett sätt vi gärna vill jobba vidare med .

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback