Skolbanken Logo
Skolbanken

NF Normer och Värden Ht 2017 tjorven tema kroppen

Saltkråkans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Tjorven är en små barns avdelning och vi försöker skapa ett varmt och tryggt stämning, så att varje barn trivs. Vi uppmuntrar barns initiativ och visa att vi tror på barns förmåga.För ett litet barn är det otroligt viktigt att lära känna sin kropp. Att förstå hur man med hjälp av sin kropp utforskar omvärlden genom lukt, smak, känsel, hörsel och syn. I värdegrundsarbetet arbetar vi i både vardagen och i planerade aktiviteter såsom lek, samtal, bilder, skapande och musik och med hjälp av olika metoder för att visa vikten av att visa empati och respekt i vardagen.

Läroplansmål

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom

att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och

sammanhängande” (s 6-7).

Vårt temat:

Vi kommer att arbeta med temat kroppen.Vi strävar efter att barnen bli medvetna om sin kropp och att lära sig att känna efter de olika känslor och hur de ser när de är t.ex. ledsna, glada, rädda, arga. De ska lära sig också att det finns olika smaker. Barnen ska lära sig att ta hänsyn till andra och sin omgivning och lära sig förstå "orsak och verkan"  och ta ansvar för sitt handlande..

 

Våra mål med temat;

Barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera

Lär sig olika kroppsdelar och förstår hur dessa är kopplade till sinnena

Utveckla sin förmåga att leka enskilt och i grupp och att hantera konflikter

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Respekt och ansvar samt vilja att hjälpa andra

Planerade insatser

Vi kommer att arbeta med detta tema genom att använda oss av skapande, rörelse, språk, natur, socialt samspel för att barnen på ett så mångsidigt sätt som möjligt får lära sig om hur deras kropp, sinnen och känslor fungerar. Vi kommer att diskutera, lyssna, pröva nya material, spana, beskriva, leka, undersöka. På olika sätt kan alla barn vara delaktiga på vårt tema.

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot?

- barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och förstå att de kan påverka sin situation

- barnen ska lära sig att ta ansvar för sina beslut och handlingar

- barnen ska lära sig demokratiska principer i olika former av samarbete och beslutsfattande.

METOD Val

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor

-Vi vill skapa en trygghet i grupptillhörigheten att kunna tala med andra och uttrycka tankar.

-Vi vill ge barnen en bra självkänsla och en positiv självbild "att de vill" och "de kan"

 -Få barnen att visa hänsyn och respekt för varandra och vår miljö.

- Gemensamma samlingar och indelade små grupper samt planerade aktiviteter.

-Fri leken

 DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Barnen dokumenterar samt pedagoger via lärplattan och pennan.

Vi ska dokumentera progressionen i planeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback