Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Sagor - förr och nu

Mårtenskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2017

Du ska tillsammans med dina kamrater få lyssna på olika sagor och illustrera dem. Vi kommer att arbeta med folksagor och konstsagor. Du kommer att få öva dig på att skriva egna sagor och dramatisera dem, men även fundera kring av sagorna har att berätta för oss i form av hur vi ska leva med varandra.

Syfte - varför ska vi jobba med sagor?

Sagor leder eleverna till en annorlunda, ofta orättvis värld med utsatthet och elaka inslag –  och det är till stor hjälp när vi i skolan  ska främja förståelse för andra människor i allmänhet och skolkamrater i synnerhet.

Sagor ger oss möljigheten att reflektera över många saker som:

 • Varför är människor avundsjuka?
 • Vad är lycka egentligen?
 • Hur kommer det sig att prinsar alltid bor i slott och blir de kära i en fattig flicka?
 • Vad är rättvisa och orättvisa?

Sagor ger oss också möjligheten att använda de litterära berättelserna som en utgångspunkt i att få igång elevernas eget berättande, att fantisera på egen hand och skriva egna texter. Genom att återkommande lyssna på sagor kan eleven tillgodogöra sig sagans berättargrammatik: hur en berättelse är uppbyggd med inledning, handling och avslutning och att det löper en råd tråd genom berättelsen och härigenom utveckla förmågan att skapa struktur i sin textproduktion. Vi använder också sagorna som underlag för vårt löpande värdegrundsarbete.

 ”Människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” Lgr 11 s.7

Detta kommer vi att göra/arbeta med:

Du kommer att få:

 • lyssna på konstsagor, folksagor och fabler.
 • du ska få upptäcka hur sagor ofta är uppbyggda, vilka de typiska karaktärerna och deras roller ur ett genusperspektiv.
 • låta fantasin flöda i ditt ASL-arbete (att skriva sig till läsning) och träna på att skriva sagor.
 • jämföra sagor i böcker och på film.
 • göra en tankekarta och skriva en saga med hjälp av den.
 • illustrera sagor.
 • lära dig om hur livet var förr genom att lyssna på sagor.
 • kunna svara på frågor och återberätta delar av en saga.
 • diskutera vad sagorna har att berätta för oss om ondska/godhet, rättvisa/orättvisa och vad vi kan lära oss av dem.
 • dramatisera sagor.

Detta kommer vi att bedöma:

Din förmåga att:

 • lyssna på och återberätta en kortare saga.
 • känna igen strukturer och karaktärer i sagor.
 • uppmärksamma hur de olika könen gestaltas.
 • skriva en egen saga och illustrera den.
 • skilja mellan folksaga och konstsaga.
 • känna igen typiska händelser samt hur en saga kan avslutas.
 • fantasiera och skapa egna sagor på iPad genom ASL.

Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter