Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Procent

Brattebergsskolan 7-9, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Vi börjar lite längre bak i vår nya bok och räknar med procent. Alltså kapitel 5. Procent kommer från latinets per centum som ungefär betyder hundradel. 23%= 23/100=0,23 Begrepp du ska lära dig är: bråkform, decimalform, procentform, del, det hela, andel, förändringsfaktor.

Innehåll

När du arbetar med detta område får du lära dig

  • beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor
  • göra procentuella jämförelser

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer vi att

  • ha muntliga gemensamma genomgångar.
  • diskutera och resonera, parvis, i grupp och gemensamt
  • arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt.

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

  • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
  • ett aktivt deltagande på lektioner
  • ett skriftligt eller muntligt prov

 

Veckoplanering

vecka 38-40: gröna sidor (s.174-185)

vecka 41: diagnos (s.186-187) därefter röda eller blå sidor.

Vecka 42: Provvecka. 8A 18/10, 8B  17/10, 8CB 19/10 (på NO-passet)


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Procent åk 8 HT 17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback