Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Vårt samhälle

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

Vem bestämmer i vårt samhälle? Vad händer med våra sopor? Vad jobbar folk med? Hur får vi pengar till allt som behövs i vårt samhälle? Varför flyttar människor? Hur var det förr i tiden där vi bor? Hur får vi reda på vad som händer i världen? Hur tar man reda på information och hur vet man vad som är sant?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

- vad ett samhälle är

- vad som behövs i ett samhälle (samhällsfunktioner)

- om olika yrken, lön och skatt

- olika material, källsortering, återvinning (hållbar utveckling)

- hur vi kan få ta del av vad som händer i världen (nyheter)

- hur man kan få information (informationssökning) och hur man värderar den (källkritik)

- vad reklam är och hur den påverkar oss

- hur det var i Blötberget förr i tiden

 

Du ska kunna berätta om/använda begrepp/ord som vi samlar under arbetsområdets gång, t.ex. samhälle, yrke, skatt, återvinning, reklam m.fl. (Ämnesspecifika ord/begrepp - Språkligt mål).

Hur ska vi lära oss detta?

Vi läser olika texter och diskuterar innehållet.

Vi tittar på filmer, UR-program (Hur vet du det?) och nyhetsprogram (Lilla aktuellt).

Vi skriver meningar och ritar bilder till det vi lär oss.

Vi källsorterar olika material.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna berätta/skriva/rita om det du lärt dig inom temats olika områden.

Du ska aktivt delta i de praktiska momenten.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt i alla moment inom temat. Du får redovisa dina kunskaper muntligt under arbetets gång.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter