Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

5 - 6

Rävarna 2017/2018

Tullbro förskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 27 november 2017

Välkommen till Rävpedagogernas tankar inför året som kommer.... Vi ska tillsammans med barnen skapa ett spännande och lärande år!

Uppstart projektplanering

Med start mitten av september börjar vi gruppen med 5 åringar, de blivande skolbarnen, från husets övriga avdelningar i en egen grupp 3 dagar i veckan. Vår tanke är att ha uteverksamhet en stor del under dagen med både organiserad utomhuspedagogik och plats för barnens egna idéer, lek och utforskande.

"Ute är det ofantligt högt i tak. Där finns ingen gräns, bara himmel. Mängder av luft och  rymd och oändliga möjligheter" (Ur 'Uteverksamhetens möjligheter' av Sanne Björklund.)

Vi tänker låta förskolans grön flagg-tema med utvecklingsområden stå som grund för höstens projekt;

-Livsstil och hälsa...Hur är en bra kompis? Vad mår jag bra av?

-Hav och vatten...Hur använder vi vårt vatten?

Under resans gång tar vi pedagoger tag i barnens tankar och funderingar genom att lyssna, observera och fånga det intressanta. Därifrån är vårt uppdrag att välja och utmana vidare för att skapa ett spännande lärande...

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför? (tänk på det pedagogiska innehållet)

Först och främst är vårt huvudsyfte detta året att vi ska skapa en grupp som känner gemenskap och vänskap. Allt för att bygga en grund till vidare och lustfyllt sökande av kunskap! Tillsammans utforskar vi hur vi vill ta oss an små och stora projekt för att insupa alla läroplanens mål....

Vi tror på att om vi tillsammans får träna på att visa respekt för egna och kamraters behov kan vi skapa små samhällsmedborgare som är redo för vidare äventyr i livet...

Genom arbetet med Grön Flaggprojektet VATTEN vill vi vidga barnens "vattenseende". Hur kan vi förstå oss på det livsnödvändiga vattnet. Hur använder vi vårt vatten? Vad får vi för associationer till vatten? Genom detta vill vi också kunna öka barnens förråd av ord och begrepp, lust till att skapa i olika material och lura i hela Rävgruppen en massa kunskap!

 

Föräldrarnas delaktighet

På vilket sätt kan vi göra föräldrarna delaktiga i projektet?

Genom dokumentation på vår sk.processvägg och veckobrev på Unikum ges information och möjlighet för barnens föräldrar att ta del av vårt arbete. Vi samtalar med barnen om att tillsammans med föräldrarna läsa och berätta om bilderna vi lägger ut på Unikum. På så sätt blir föräldrarna delaktiga och barnen tränar på att berätta och minnas vad vi gjort.

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Vilka material och miljöer vill vi erbjuda barnen under inskolningen/barnens undersökningsperiod? Varför har vi tänkt och gjort så?

Vi vill ge barnen en miljö som inspirerar till lek och undersökande. Både i vår hemvist "Verkstan" och i vårt s.k basläger i skogen. Vi vill också skapa en miljö som uppmanar till samtal, berättande och att våga utrycka sig. Detta gör vi bl.a. genom att vi pedagoger berättar och delar med oss av våra erfarenheter och upplevelser.

-Det ska alltid finnas böcker som intresserar barnen både till att sitta ensam och till gemensamma stunder med funderingar.

-Olika material ska finnas för att inspirera till skapande. Både material till det fria skapandet och det vi gör tillsammans ska dukas upp på ett inbjudande sätt. 

-Ladda vår miljö med inspirationsbilder/material som för oss och våra tankar vidare i Vatten-projektet. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Hur ska vi organisera veckan/dagen för att ge barnen möjlighet att utvecklas i riktning emot vårt syfte?

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och processväggar)

 

Vi kommer att arbeta med Rävgruppen tre dagar i veckan. Mån, ons och torsdagar. På måndagar har vi fått tillgång till Tullbroskolans gamla idrottshall mellan 9-11. Då kommer vi att ha gympa, lek och rörelse i helgrupp.

Vi kommer alltid att starta dagen tillsammans med frukost i "Verksta'n" och sedan ha en kort samling med aktivitet och för att tillsammans prata om och organisera dagen. Vi vill, så mycket det är möjligt, låta barnen vara med och påverka sin dag.

Vi har även tillgång till boden borta på Scoutgården som ett basläger för vår uteverksamhet. Där ser vi fram emot att kunna använda både gården och  skogen. I boden finns möjligheter till skapande verksamhet, lugna stunder och skydd undan vädrets mer negativa makter. Tanken är inte att vara en " I ur och skur-verksamhet" utan mer en verksamhet som njuter, leker och lär mellan skurarna.

Vi använder oss av ett observationsprotokoll (Barnen gör- barnen säger- mina tankar) som stöd för oss pedagoger för reflektion, dokumentation, planering och för att komma vidare i projektet. Vid vår samlingsmatta i Verksta'n tänker vi oss att mycket bilder och material sätts upp, som en processvägg, där vi har nära till samtal om lärandet, våra gemensamma upplevelser samt små och stora projekt. Genom veckobrev i Unikum dokumenteras vår verksamhet fortlöpande. Vi uppmanar barn och föräldrar till gemensamma samtal kring bilder och text där. Just bilderna ser vi som en god hjälp när vi pedagoger tillsammans med barnen som inte har svenska språket som modersmål förmedlar hur och kring vad vi arbetar till föräldrar. 

För att möta barnens behov av lugna stunder ska tillfällen under dagen finnas för vila, läsning och avslappning. Tex varvar vi ner en stund innan mellanmålet och Rävgruppens avslut med avslappning till musik eller saga på en egen (yoga-)matta.

Som en start på VATTEN-temat börjar vi att tillsammans fundera och göra en mindmap för att ta reda på vad vi redan vet och hur vi går vidare.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för i miljön? Hur visar barnen intresse? Vilka material och aktiviteter har vi erbjudit barnen, ge exempel? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla? 

- Näcken, dramatisering, skogsväsen... Vi ser att vi fångar barnens intresse med mystik och spänning. Ett bra sätt för oss att skapa lärandesituationer. Vi ser att barnen älskar spännande berättelser och vill gärna vara med och sedan dramatisera och utveckla berättelsen vidare. Att det blev Näcken som fångade intresserat kom sig av att ett barn tog honom som exempel när vi pratade och funderade kring VATTEN, och vårt gemensamma Grön Flaggprojekt. 

-Gympan, redskap, rörelselek. Måndagen i idrottshallen har blivit en succé som vi utvecklar vidare. Vi fångar upp barnens önskemål; Fotboll, redskapsbana, balansgång, dansstopp.

- Utevistelsen kring vårt "gryt" och aktiviter där. Variationen vad vi kan göra där är fantastisk! Barnen önskade direkt att få äta lunchen ute och att grilla. Kommentarerna efter första hela utedagen var makalösa! "Vilken fantastisk dag", "Bästa dagen", "Vi vill gör det fler dagar". Vi såg direkt vilken effekt uteleken gav i form av de spontana lekarna, inga eller mycket få konflikter och att barnen var hjälpsamma mot varandra på ett helt annat sätt än i vår inomhusmiljö (vilket dom också själva uppmärksammade).

-Böcker och högläsning fångar hela gruppen.

-Siffror, bokstäver, ord ........Med bokstäver skapar vi ord som blir till mening(ar).

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse, nyfikenhet, gruppens behov och er utvärdering från förra läsåret. Konkretisera läroplans målen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i er dokumentation.   3-5 mål från 2:1, 2:2, 2:3 titta på målen under förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar............

Utifrån vår grupp av barn, dess intresse och behov, vill vi speciellt trycka lite mer på följande av läroplanens mål;

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

För oss betyder det bl.a: Att vi tillsammans upptäcker och samtalar kring vad vi kan göra för att må bra samt genom olika lekar och övningar i idrottshallen och i utomhusmiljön.

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv....samt utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

För oss betyder det bl.a: Att vi strävar efter att barnen ska våga och kunna utrycka sig och stå för vad dom tycker och tänker, samtidigt som man lyssnar på vad kamraterna har att säga. Att förstå att ibland blir det bättre om man tänker och tycker tillsammans.

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

För oss betyder det bl.a.: Att ge barnen redskap och kunskap om att det finns så många olika sätt att utrycka sig och förstå saker på (De 100 språken). Tex genom att gestalta sina upplevelser med olika skapande tekniker och att dramatisera sagor och sägner.

  •  utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra...samt utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande av växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 

För oss betyder det bl.a: Att genom utomhuspedagogiken ge barnen upplevelser och undersökande i och av naturen, att genom enklare experiment få aha-upplevelser samt att under året fördjupa oss i ämnet VATTEN som projekt.   

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback