Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Arbetsplan för avd. Stjärnan ht17-vt18 Normer och värden

Gemensamt Söderhamns förskolor, Söderhamn · Senast uppdaterad: 1 december 2017

Ett av våra prioriterade mål detta läsår är normer och värden, där stort fokus läggs vid barns inflytande. .

Nuläge

Vi har nyss gått från en småbarnsavdelning till en åldersintegrerad barngrupp och håller nu på att lära känna varandra. Både barn och personal är nya för varandra. Vi märker att barnen har svårt att lyssna på varandra och att vänta på sin tur. Barnen har överlag en bra ton men de behöver träna på att tala om vad de vill och inte vill. Vi arbetar med att barnen ska använda stopptecknet för att förtydliga när det är något de inte vill. Särskilt med tanke på att vi har flera barn som talar ett annat språk.

Vi arbetar dagligen med att inkludera barnen i verksamheten

Barnen har fått varit med och välja vad de vill ha för material på avdelningen då det mesta har varit anpassade för barn mellan 1-2 år

 

Mål

Att alla barn har lika värde och har sin givna plats i gruppen.
Utveckla barnens inflytande och självkänsla.
Se varandras positiva sidor och tillgångar.
En barngrupp där alla har förståelse för varandra och respekterar den personliga integriteten.
Vi vill även utveckla en förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. (Lpfö-98 rev.-10)

Rent konkret vill vi se:
Att de använder och respekterar stopptecknet
Alla människors lika värde.
Att de ska kunna samarbeta och vänta på sin tur.
Att de lyssnar på varandra och visar empati
Att de ska kunna tala om vad de vill och vad de känner.
Att de ska accceptera sig själva och andra som de är.

 

 Syfte

För att barnen ska få grundläggande sociala kunskaper som är en förutsättning för delaktighet i samhället. För att barnen ska utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Se olikheter som en tillgång.

 

Genomförande

Följa barnens intressen och ge dem möjligheter att påverka sin dag hos oss. Genom diskussioner med barnen. På bl.a samlingar. Med olika samarbetsövningar och att hjälpa dem att våga ta plats, då vågar man också tala om vad man tycker. Vi kommer också att arbeta med stopptecknet i större utsträckning. Vi kommer att använda oss av böckerna från ”Olika Förlag”. Genom att vi pedagoger visar varandra respekt och är vänliga mot varandra så visar vi barnen hur man ska vara mot varandra.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi observerar och dokumenterar kontinuerligt både enskilt och tillsammans i arbetslaget via film, foto och anteckningar. Vi planerar och utvärderar varje vecka.

 

Ansvar

Arbetslaget

Uppföljning

I januari görs en uppföljning av terminens arbete. Hur ligger vi till? Hur går vi vidare?
I juni kommer det att göras en slutlig utvärdering av hela läsårets arbete.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback