Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Årstaskolan Favorit matematik 2A

Årstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 september 2017

Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också få börja med multiplikation och division.

Vad ska vi lära oss?

 • Taluppfattning och tals användning
 • Räkna 0-100
 • Markera tal på tallinjen 0-100
 • Större än och mindre än 
 • Positionssystemet med ental och tiotal
 • Addition, huvudräkning och uppställning
 • Subtraktion, huvudräkning och uppställning
 • Multiplikation med 2, 5 och 10
 • Samband mellan division och multiplikation
 • Division samt tal i bråkform
 • Tolka textuppgifter och välja räknesätt
 • Begreppsträning

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • delta gemensamma genomgångar
 • färdighetsträna i din bok och på arbetsblad
 • delta i diskussioner
 • arbeta laborativt
 • spela spel

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur du arbetar och deltar under lektioner
 • I slutet av varje kapitel görs ett summativt prov
 • Det vi arbetar med under terminen ligger till grund för att nå följande kunskapskrav i åk 3.

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback