Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik årskurs 2-17/18, Arbetsområde: Taluppfattning, tals användning, samband, förändringar och problemlösning

Häckebergaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Detta läsår ska vi upptäcka, utforska och lära oss mer om tal, räknemetoder och problemlösning.

Syfte för arbetsområdet Taluppfattning, tals användning, samband, förändringar och problemlösning

Syftet är att du ska utveckla och fördjupa dig inom:

- Problemlösningsförmåga:

Matematiska är, till skillnad från rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna istället undersöka och pröva sig fram för att finna lösning.
- Begreppsförmåga:

Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt (t.ex. en cirkel) eller en process (t.ex. subtraktion) eller en egenskap (t.ex. omkrets).


- Metodförmåga

En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bl.a. huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik.


- Resonemangsförmåga

Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till lösning.


- Kommunikationsförmåga

Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar,  muntligt, skriftligt och med hjälp med olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera.

Undervisningens innehåll: Vad?

Ur det centrala innehållet kommer eleverna under läsåret 17/18 att arbeta med:

 • Förståelse för positionssystemets uppbyggnad (ental, tiotal, hundratal, tusental)
 • Ordningstalen upp till 100:e
 • Addition och subtraktion 0-200
 • Likhetstecknets betydelse.
 • Multiplikation (förstå multiplikationstabellerna 1-5 och 10)
 • Räkna och förstå enkla divisioner
 • Avrunda till närmsta tiotal
 • Läsa av och göra egna tabeller och diagram
 • Sannolikhet
 • Matematiska begrepp
 • Problemlösning - strategier för att lösa problem

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Du kommer att få arbeta med matematiken på många olika sätt och i många olika sammanhang. Bland annat kommer du att få arbeta laborativt med konkret material så att du ges möjlighet att bearbeta och uttrycka din förståelse samt sätta ord på dina matematiska tankar. Du får arbeta från det konkreta till det abstrakta i matteboken och kopieringsunderlag. Du kommer även att få spela mattespel och använda dig utav digitala verktyg, t.ex. iPad.

 

Bedömning

Du kommer på olika sätt (t.ex. genom självbedömning och olika uttrycksformer) ges möjlighet att visa vilka kunskaper du fått med dig under vårt matematiska arbete.

Efter varje arbetsområde kommer du att få göra en diagnos samt en egen utvärdering på dina kunskaper kring arbetsområdet.

 

Kunskapskrav för årskurs 3

Läs matriserna nedan för mer information om de olika förmågorna och kunskapskraven för årskurs 3.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - Förmågor i matematik åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback