Skolbanken Logo
Skolbanken

Drama med fokus på känslor

Brunnsnäs förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Drama med fokus på sina egna och andras känslor.

Nuläge

I dramagruppen möts 5-åringarna en gång i veckan. Vi kommer att arbeta med Värdegrundsfrågor och samtala kring våra olika känslor med hjälp av materialet Friendy, utifrån barnens intressen och förutsättningar. 

Mål

Vi vill stödja barnen i deras kommunikation med varandra och visa att det inte är farligt med att våga visa sina känslor. Ge barnen olika verktyg för att hantera sina känslor och våga ta sin plats i gruppen. Genom att använda sig av drama och materialet Friendy får barnen hjälp att med att reflektera över sig själv och andra. Vi vill skapa en plattform där lek och fantasi stimuleras, uppmuntras och medvetet används för barnen att lära och utvecklas tillsammans.

Syfte 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande, i linje med läroplanens intentioner. Barnen ska få lära utav varandra och genom upplevelsens pedagogik lär sig barnen att ta in värdegrundsarbetet samt materialet från Friendy.

 

Genomförande 

Grupptillfällena kommer att inledas med att tillsammans med barnen kliva in genom den magiska ringen och alltid öppna upp magiska väskan.

Utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas dramaarbetet.

Vi kommer att möta Friendy dockan:

- ledsen

- glad

- arg

- lugn

- rädd

- sur

Alla barn deltar utifrån deras egen förmåga. Arbetet kommer att pågå under hela läsåret.

Dokumentation    

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg och genom pedagogisk dokumentation. 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Ansvar

De ansvariga för gruppen ansvarar gemensamt för planeringen. 

Uppföljning

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter