Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

LPP matematik

Trönö skola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Matematik har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

 

Trönö skola                               2017-09-12

 

                                                 Lpp

 

 

 

Matteborgen 5A

 

Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. Vi kommer att jobba mycket med att lösa olika matematiska problem tillsammans och enskilt. Vi kommer att jobba med Matteborgen där vi kommer att följa Malvin, Zendra, David, Sarah och Arrax.

 

Grundskola 5 Matematik

 

https://skolbanken.unikum.net/unikum/content/lpp/884836557_1344581670684_scaled.png

 

Vi kommer att jobba med 5 olika teman i matteboken "Matteborgen".

 

Stora tal

 

Geometri

 

Decimaltal

 

Vikt och volym

 

Temperatur och diagram

 

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområde

 

Matte Borgen är indelad i olika kapitel, där varje kapitel avslutas med ett Diagnostiskt prov (DP). Provets resultat ger sedan en bild av hur man går vidare; - repetition eller fördjupning.

 

 • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

  Kopplingar till läroplan

 

 • Ma

  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • Ma

  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • Ma

  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • Ma

  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

 • Ma

  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

  Mål

  Varje kapitel har egna mål som vi arbetar med under veckorna fram till ett nytt DP.

  Undervisning och arbetsformer

  Varje nytt kapitel (avsnitt) inleds med en genomgång av målen för det aktuella kapitlet och diskussion om olika matematiska problem. Eleverna arbetar sedan med uppgifterna både enskilt och i par/grupp.

  Bedömning

  Vi kommer att bedöma hur väl eleven har uppnått målen utifrån det vi arbetat med under hösten. Bedömningen sker i matrisen.

  Matriser

  Ma

  Matteborgen 5A

 

           

Stora tal

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

Ordna tal efter storlek

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet

Multiplicera tal som har nollor på slutet. t.ex 40x500, 3900/100

 

Geometri

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Använda enheterna meter, kilometer och mil.

Räkna ut en rektangels area.

Enheterna cm2 och m2 för area

Förstå och använda skala

 

Decimaltal

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Skriva kronor och öre som decimaltal.

Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter

Skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar

Storleksordna decimaltal

Addera och subtrahera enkla decimaltal.

Vikt och volym

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter

Växla mellan olika volymenheterna.

Jämföra och använda enheterna Kilogram, hektogram och gram.

Växla mellan olika viktenheterna

 

Tabeller och diagram

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna

Använda en tidtabell

Läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram

Rita linjediagram

Räkna ut medelvärde

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback