Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Sv 2017/2018

Byskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Pedagogisk planering i svenska

PP: Svenska årskurs 2

2017/18

 

ÖVERGRIPANDE MÅL:

 

·      Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 


·      Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, 


·      Eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna,

·      Eleven utövar succesivt ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan,

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Svenska:

·      formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 


·      läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

·      Kunna skriva olika texter t ex faktatexter utifrån tankekartor och berättande texter med början, handling och slut.


Centralt innehåll:

 

Svenska

·      Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. 


·      Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 


·      Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 


·      Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 


·      Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 


·      Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. 


·      Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. 


·      Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om. 


 

Kunskapskrav samt konkretisering av mål/syfte:

 

Svenska

·      Du kan återberätta viktiga delar av innehållet av en berättelse.

·      Du kan göra ett mindre muntligt framförande.

·      Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

·      Du använder punkt och stor bokstav och kan stava ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.

·      Du kan kombinera text med bild för att göra budskapet tydligare.

·      Du kan ge respons på andras texter och göra ändringar i dina egna texter efter att du fått kommentarer från en kompis.

 

 

 

 

 

Genomförande:

 Eleverna kommer att:

·      Arbeta parvis och enskilt med datorer

·      Dokumentera No So temaarbeten i ord och bild.

·      Berätta om egna upplevelser inför sina klasskamrater och ibland med hjälp av egna bilder eller föremål.

·      Lyssna till högläsning. Efter högläsning återberättar eleverna muntligt innehållet.

·      Ha gemensam vägledd undervisning med bildsamtal som ska ge förförståelse inför textläsningen i läroboken Ottos klass och utöka klassens gemensamma ordförråd.

·      Ha tyst läsning individuellt.

·      Lästräna i nivåanpassade böcker.

·      Skriva bokrecensioner.

·      Arbeta med läsförståelse i nivåanpassade böcker.

·      Skriva texter i olika genrer t ex dikt, brev, sagor, fakta och rim.

·      Med hjälp av en checklista: Det här kan jag gör eleverna självbedömningar och kamratbedömningar av sina skrivna texter.

·      Pedagogen gör en formativ bedömning av elevernas skrivna texter. Det här kan du nu, det här är ditt nästa steg.

·      Träffa bibliotekarien kontinuerligt för bokprat och lån av lådbok.

·      Använda det digitala läromedlet Espresso.

Bedömning:

Bedömning sker genom:

·      Eleverna får muntligt och skriftligt berätta om vardagsnära gemensamma och individuella upplevelser.

·      Muntliga frågeställningar ska eleverna kunna återberätta böcker/delar av böcker skrivna av barnboksförfattare och illustratörer.

·      Eleverna läser efter sin nivå för en pedagog på skolan.

·      Eleverna får individuella läsläxor.

·      Arbetet i läsförståelseboken.

·      Ängelholmstestet.

·      Skolverkets bedömningsstöd i Sv.

·      Eleverna skriver bokrecensioner.

·      Egna skrivna arbeten t.ex sagor, faktatexter och dikter.

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

·      Eleverna får muntligt presentera sina arbeten eller upplevelser.

·      Elevernas bilder och texter sätts upp i klassrummet.

·      Elevernas arbeten sparas i arbetsböcker eller pärmar.

·      Fotograferar elevernas arbeten och upplevelser.

 

Analys:

 

Agnetha Ögren och Nathalie Jonsson

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 4/9 - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter