Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 0

svenska åk 2

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2017

I ämnet svenska kommer du att få träna dig på att bli en god lyssnare och att uttrycka dig muntligt. Du kommer att få samtala kring olika texter när det gäller innehållet i din egen och andras texter. I din egna och vår gemensamma läsning och skrivning kommer du att få möta många nya spännande platser och äventyr.

Mål och syfte

Så här kommer vi att arbeta

LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA

Vi tränar läsning och läsförståelse genom att:

 • läsa enskilt och för varandra
 • samtala och bearbeta texter i mindre grupp
 • träna sig i att följa skriftliga instruktioner
 • läsa olika genre som till exempel prosa, skönlitteratur och fakta
 • använda de olika lässtrategierna

Vi tränar att skriva genom att:

 • skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter
 • skriva olika genre 
 • skriva till bilder
 • träna handstilen
 • undersöka språkets struktur och grammatik

Vi tränar att tala och lyssna genom att:

 • lyssna på högläsning och kunna återberätta 
 • ha textsamtal
 • samtala med kamrater om aktuella händelser och händelser i vardagen
 • kunna berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
 • beskriva och förklara så att andra förstår
 • kunna ge och ta muntliga instruktioner
 • tala om vad man tycker, tänker och lyssna på andras åsikter
 • redovisa olika arbeten

 

 

 Detta ska bedömas:

     att du kan alfabetet

     att du kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt
 att du kan läsa enkla böcker på egen hand
 att du använder olika lässtrategier när du läser en text


 att du kan berätta om texten muntligt och skriftligt
 att du kan resonera om budskapet i texten och koppla det till egna erfarenheter

     att du deltar i samtal genom att ställa frågor, ge kommentarer och framför egna åsikter
 att du kan berätta om händelser så att andra förstår


 att du skriver med läslig handstil
 att du kan använda datorn till att skriva dokument
 att du använder stor och liten bokstav, punkt och frågetecken
 att du stavar ord som du använder ofta, rätt
 att du kan skriva olika typer av texter t ex saga, dikt, dagbok, brev


 att du kan söka information och skriva enkla fakta texter
 att du kombinerar bild/text för att förstärka ditt budskap
 att du kan läsa igenom och förtydliga dina texter
 att du kan ta instruktioner och även informera andra


Bedömning sker genom:
 observationer i det dagliga arbetet, av pedagogerna. Samt i dialog med eleven.
 Självbedömning
 diagnoser 
    dokumentation

 

 

Vi kommer att arbeta med detta för att nå kunskapskraven:


 Läsläxor, läscirklar,böcker.
 Vi läser olika sorters texter.
 Vi arbetar med för att lära oss olika lässtrategier
 Vi pratar om, ställer frågor och resonerar, kring böckerna vi läser. Bokprat.
 Vi kopplar olika texters budskap till egna erfarenheter. Bokprat.
 Vi ger varandra boktips.
 Vi arbetar med ordkunskap.
 Vi arbetar med svensk grammatik.
 Vi tränar på att skriva fint samt korrekt, både för hand och på dator.
 Vi tränar på stavningsregler.
 Vi skriver olika sorters texter och lär oss skillnaderna på t ex faktatexter.
     Vi tränar på att vara delaktiga, genom att ställa frågor, uttrycka egna åsikter och funderingar. Vi lyssnar på kamrater och visar intresse.
 Vi tränar på att läsa och förbättra egna texter.
 Vi tränar på att kunna berätta om händelser eller återberätta t.ex. en text så andra förstår.
 Vi tränar på att ge och ta instruktioner på olika sätt.
 Vi framför olika redovisningar i grupp.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback