Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

NY10 Svenska ht 2017

Nyhemsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 september 2017

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Utgångspunkt

Vi arbetar med den första läsinlärningen och skrivinlärningen. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna:

 • läsa enkla ord och små texter
 • förstå en enkel handling
 • skriva enkla texter
 • samtala om olika ämnen

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med:

 • att lyssna efter bokstavsljuden, skriva bokstäverna,
 • Livet i bokstavslandet-filmerna
 • att skriva korta meningar, och skriva av meningar
 • ramsor
 • sånger
 • läsa högt ur olika böcker
 • att samtala med varandra och lyssna på varandra

 

Vi anpassar undervisningen genom att använda oss av olika inlärningsmetoder såsom samtal, film, bildstöd , bilduppgifter m.m.

Vi använder oss av Livet i Bokstavslandet och Forma språket.

 

Dokumentation och bedömning

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

 • läsa enkla ord och små texter
 • förstå en enkel handling
 • skriva enkla texter
 • samtala om olika ämnen

Detta kommer att bedömas genom elevens aktivitet på lektionerna, genom att eleven får läsa högt för en pedagog, genom att eleven får olika textuppgifter som den ska klara av och deltagande i olika samtal.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter