Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

7 - 9

Samhällsekonomi - det ekonomiska kretsloppet

Furulunds skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 18 december 2018

Det ekonomiska kretsloppet i samhället. Hur pengar förs runt till olika aktörer.

Elevdel

Undervisning
Under några veckor ska du i ämnet samhällskunskap läsa om samhällsekonomi. Ämnet kommer att utgöra en del i ett större sammanhang där vi i förlängningen kommer in på globalisering, fattigdom och miljö.

Så här kommer du att arbeta
- Genomgångar av begrepp, ord och olika ekonomiska sammanhang.
- Klassvisa diskussioner.
- Korta övningsexempel.
- Grundläggande läxförhör i de begrepp och sammanhang som rör ämnet.
- En mindre fördjupningsuppgift 

Det här kommer du att lära dig
- Grundläggande begrepp och ekonomiska sammanhang inom samhällsekonomi, världsekonomi, företagsekonomi och
privatekonomi.

- Hur världens olika ekonomier hänger samman och hur du som privatperson påverkas av olika ekonomiska händelser
och företeelser och hur den ökande globaliseringen påverkar ekonomierna.

- Du kommer dessutom att lära dig att ställa upp en enkel budget.

Bedömning via matris i Unikum.

Kopplingar till läroplanen med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

 Ämnets mål och syfte
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika
perspektiv,
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och
modeller, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera
deras relevans och trovärdighet,

Kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och
mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och
modeller på ett fungerande sätt.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och
beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers
möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
SO - samhällsekonomi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter