Skolbanken Logo
Skolbanken

LPP Verklighetsuppfattning Ht 2017

Stenbergaskolan anpassad grundskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

 

Verklighetsuppfattning

 

Tid/period:

 

Vecka 34-51

 

 

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • använda kunskaper om människa och natur,

 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,

 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,

 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.

 • Planering av händelser i tidsföljd och tidsåtgång för aktiviteter.

 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storlekordnas och jämföras.

 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.

   

 

Mål – vad ska jag lära mig?

 

 • Du ska kunna delta i samtal kring några av människans kroppsdelar och deras funktion.

 • Du ska kunna delta i observationer av dygn, årstider och vädertyper.

 • Du ska kunna delta i samtal om sortering av konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.

 • Du ska urskilja och beskriva olika egenskaper hos vardagsföremål och kan göra egna val.

 

Undervisning – vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Skolan arbetar utifrån elevernas förutsättningar och individanpassar uppgifter med utgångspunkt av uppgiftens syfte och utifrån de grundläggande och fördjupade kunskapsnivåerna.

 • Skolan ska erbjuda aktiviteter där eleven ges möjlighet att öka kunskapen hos eleverna för kroppsdelarnas namn och viss del av deras funktioner.

 • På bl.a. samlingarna ges eleverna möjlighet att göra observationer av dygn, årstider och vädertyper. Vi arbetar med begreppen igår, idag, i morgon och nästa vecka. Detta genom att använda en anpassad almanacka som förtydligar veckans dagar i färger. Vi använder bl.a. sång från ”Smultron och sång” för att lära eleverna veckodagarnas följd. 

 • Dagens aktiviteter förtydligas genom ett dagsschema på tavlan som skolans personal går igenom tillsammans med eleverna varje morgon. Detta för att förbereda och träna på att planera nutida och framtida aktiviteter i elevernas vardag. Vid dessa tillfällen kommunicerar vi även om tidigare och kommande händelser.

 • Eleverna ska få möjlighet att delta i olika sorters val. Det kan vara anpassade val, men vi är även lyhörda efter vad eleverna efterfrågar.

 • Vi arbetar med lägesorden på, i, framför, bakom, under, över och bredvid på varierande sätt, bl.a. med sång från ”Smultron och sång” och med ”Begrepp-stolen”.  

 • Vi arbetar gemensamt med matematikmaterialet ”Matte- Mus” och ”Counting cookies” på samlingarna.

 • Vi arbetar med antal, storlek, former och färger på samlingarna, i bänkarbeten och En till en. Eleverna får anpassade uppgifter utifrån sina behov och förutsättningar.

 

 

 

Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur. Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer. Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper. Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden. Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och samspelar inför händelser. Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning. Eleven kan delta i ramsräkning.

 

Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form. Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val. Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen. Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas. Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

 

Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper. Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer. Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper. Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden. Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser. Dessutom kommunicerar eleven om objekt och deras beständighet och kan göra en enkel skiss av klassrummet och en enkel karta över skolans omgivning. Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.

 

Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form. Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven göra egna val. Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde. Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen. Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas. Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mölndals stad - Verklighetsuppfattning (träningsskolan)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback