Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Svenska i Nätet hösten 2017

Fageredsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 13 september 2017

Vi har studerat målen i år sex och tillsammans planerat hur vi kan arbeta enskilt och tillsammans med att läsa och skriva för att nå dessa mål.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att: 
formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
*
 urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Bedömning - vad och hur

LÄSA
Jag kommer bedöma din förmåga att visa:
*  hur du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier,

*  hur du kan sammanfatta (...) olika texters innehåll och kommentera centrala delar,

* hur du tolkar och för resonemang kring texter, visar att du förstår det finns budskap i texter och resonerar kring detta. 


SKRIVA
Jag kommer bedöma din förmåga att visa:
*  hur du kan skriva olika slags texter med  innehåll, struktur samt språklig variation,


*
 hur du använder (...) grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet,

* hur du letar efter information och skriver sammanfattningar om ett ämne med beskrivningar, egna formuleringar och hur du använder ämnesspecifika ord och begrepp,

* hur du utifrån respons kan bearbeta dina texter. 


TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
* att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter, 
* att du kan (...) förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning.

Jag bedömer dina förmågor när du läser, skriver, redovisar och lyssnar i klassrummet i de aktiviteter vi genomför under lektionstid. Jag bedömer också när jag läser dina arbetsuppgifter och texter och vi diskuterar kring dina arbetsuppgifter och övriga texter.  

Undervisning och arbetsformer

Du ska få arbeta med följande enskilt, i grupp och i par:

LÄSA

* att läsa olika typer av texter högt och tyst; korta och längre berättande texter, böcker (skönlitteratur) och faktatexter där du övar ditt läsflyt på olika sätt,

* läsa enskilt i bänkbok och andra texter, textsamtal i grupp och parläsning, 

* träna läsflyt två och två utifrån enstaka ord på läslistor, 

* läsa och förstå muntliga och skriftliga instruktioner, 

* utveckla din läsförståelse och dina lässtrategier, till exempel att läsa mellan raderna och förstå budskap/dra slutsatser,

* beskriva hur du tänker/tolkar det som står i texter och budskap,

* förklara vad som händer och varför muntligt och/eller skriftligt i läsloggar och få frågor till en text, 

SKRIVA

* sammanfatta texter du har läst och skriva ner det viktigaste med egna ord och/ eller redovisa muntligt,

* tankekartor för att minnas, lära sig och/eller planera en text, 

* skriva olika texter;  faktatexter, insändare och någon längre berättande text,

* få och ge respons på dina och kompisarnas texter, 

* utveckla dina texter, både berättelser och faktatexter/sammanfattningar genom att till exempel variera dina ord och meningsbörjor, 

* skriva texter där du använder skiljetecken på rätt sätt, stavar rätt och delar in i stycken, för hand och på dator/ipad

* arbeta med alfabetisk ordning, förkortningar och använda ordlista,

* tangentbordsträning, 

* stavning.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback