Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Studieteknik, källor och källkritik åk 7 SvA

Kullaviksskolan 7-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 30 september 2017

I olika skolämnen får du ofta läsa fakta och sakprosatexter om många olika saker. Du kan även stöta på denna sortens texter i tidningar och på Internet . Det du dock inte alltid kan vara säker på när du läser denna sortens texter på Internet är om du kan lita på den information du läser om. Under detta arbetsområde ska vi lära oss vad en sakprosatext är, hur man kan välja ut det viktigaste i sådana texter, samt hur man kan kontrollera den fakta källorna på Internet förmedlar.

Förankring i läroplanen

Undervisning

  • Vi tränar på att läsa olika faktatexter, så kallade sakprosatexter.
  • Vi tränar på att se skillnad mellan sakprosa och berättande texter, så kallade skönlitterära texter.
  • Vi tränar på olika sätt att läsa och på att ta ut det viktigaste ur faktatexter, genom att exempelvis ta ut nyckelord.
  • Vi  tränar på att söka information på olika hemsidor och på att undersöka hur trovärdiga olika hemsidor är.

Bedömning

  • Du ska visa att du kan ta ut relevanta nycklelord från sakprosatext.
  • Du ska visa att du kan skriva en sammanfattning av en sakprosatext.
  • Du ska visa att du kan hitta den information du behöver genom att använda dig av olika källor.
  • Du ska visa att du kan läsa dig till information och bedöma vad som är fakta och inte.
  • Du ska visa att du kan värdera källors trovärdighet.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Söka och sammanställa information och källkritik
Uppgifter
Sammanfattning Skratt- något att ta på allvar
Uppgift 2