Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Modersmål Nederländska PP för diskutera och resonera - debatt och argumenterande text ÅK 7 - 9

Enhet flerspråkigt lärande Grundskola, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 18 december 2017

Det är viktigt att kunna framföra sina tankar och åsikter, samt att kunna förmedla varför man tänker som man gör. I denna PP lär du dig att sätta ord på dina åsikter, sammanställa argument som stödjer din åsikt, samt att reagera på andras åsikter. PP:n består av två delar: att delta i en debatt samt att skriva en argumenterande text.

Syfte (Lgr11)

    • Lgr11
      Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
    • Syfte
    • Ml
      Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    • Ml
      Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
    • Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt Innehåll (Lgr11)

  • Centralt innehåll
  • Ml 7-9
    Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  • Ml 7-9
    Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  • Ml 7-9
    Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  • Ml 7-9
    Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  •  Kultur och samhälle Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.Ml 7-9

Viktiga begrepp

Debatt (debat):

tes (stelling)

åsikt (mening)

argument (argument)

aspekt (aspect)

underbygga (onderbouwen)

slutsats (conclusie)

argument - förklaring - exempel (AFE), (AUB: argument - uitleg - voorbeeld)

 

tegenstander

voorstander

medestander

jury

anförande (betoog: kop - romp - staart)

presentation (presentatie: ogen, stem, houding, inleving)

reagera (reageren: aanwijzen - samenvatten - reageren - concluderen)

se även debattordboken (debatwoordenboek)

 

Argumenterande text (argumenterende teks/betoog):

bindeord (signaalwoord)

struktur (structuur: inleiding - romp met verschillende argumenten - conclusie)

argument (argument - uitleg - voorbeeld - tegenargument - ontkrachting)

Konkretisering av målen

Du lär dig i olika steg att muntligt försvara en tes med hjälp av välunderbyggda argument (argument - förklaring - exempel) och att använda argument för att försvara dina åsikter i en argumenterande text.

Efter genomförd undervisning ska du kunna

- formulera olika teser och välunderbyggda argument (AFE-form)

- delta i en debatt genom att ställa öppna frågor, reagera på andra deltagares inlägg, framföra nya tankar

- hålla ett anförande

- kunna beskriva skillanden mellan ett anförande (betoog) och en argumenterande text

- skriva en argumenterande text med korrekt struktur och språkbruk

Arbetssätt

Språkutvecklande arbete:

Vi utforskar sambandet mellan tankar och språk, vikten av att uttrycka sig tydligt och precist. Det betyder att vi tränar på att beskriva alla steg i en tankeprocess så att du kan uttrycka välunderbyggda argument för dina åsikter.

 

Arbetsgång:

Steg 1: introduktion: vi tittar tillsammans på ett filmklipp där en debatt hålls i en nederländsk skola (se schooldebatteren.nl)

Diskussion kring vad eleverna ser: vad gör eleverna, hur är debatten uppbyggd?

Steg 2: vi tittar på olika korta filmklipp där man får lära sig vilket språk man ska använda, hur en debatt går till. Analys av det vi ser i filmklippen. Genomgång av matrixen för muntliga färdigheter.

Steg 3: hur bygger man upp ett välunderbyggt argument och ett anförande? Tes, tre argument med AFE-form, slutsats

Steg 4: övningmaterial från 'schooldebatteren', analys av argumenterande texter, skriva egna argument med hjälp av befintliga teser.

Steg 5: genomgång av hur debatten går till. Vilka olika steg finns det och hur uppför man sig? Hur ställer man öppna frågor och varför är det viktigt att göra? Hur reagerar man på motståndarnas argument? Hur framför man nya argument (som man kommer på under debatten)?

Steg 6: förbereda en debatt (i teams)

Steg 7: hålla debatten. Debatten spelas in för analys (ljud eller ljud och bild)

Steg 8: Analys av debatten: följde den reglerna för en debatt? Hur bra framfördes argumenten (AFE)? Hur bra lyckades eleverna reagera på motståndarna?

Steg 9: genomgång av struktur för argumenterande text, samt genomgång av matrixen för argumenterande text. Diskussion kring skillanderna mellan anförande och argumenterande text: olikheter i struktur, markering av den egna och andras åsikter i texten, användning av bindeord.

Steg 10: planera en argumenterande text

Steg 11: skriva den argumenterande texten

Elevinflytande

Du får själva välja vilka ämnen du vill diskutera. Vid behov kan läraren föreslå olika ämnen.

Du behöver vara med i ett debatteam minst en gång. Vid andra tillfällen får du välja om du vill vara med i ett debatteam eller i juryn.

Du får själv välja ämnet för den argumenterande texten, förslagsvis ett ämnen som kan användas även i andra skolämnen som t.ex. SO, NO, religionskunskap, svenska, engelska, mm.

Bedömning

bedömning av slutredovisningarna sker med hjälp av matriserna nedan.

Slutredovisning

Delmomenten har varsin redovisning:

en debatt för den muntliga delen

en argumenterande text för den skriftliga delen

Tid

Arbetet beräknas ta en termin


Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Matriser i planeringen
Matris för bedömning av argumenterande text
Muntlifa färdigheter, anförande och debatt
Uppgifter
Uppgift 1
Instruktion för att skriva en argumenterande text
Bedömning argumenterande text (matris på nederländska)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback