Skolbanken Logo
Skolbanken

PPF Myran 17-18

Aleskogens förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Pedagogisk planering för förskolan

Kartläggning

Motivera val av område utifrån kartläggningen och avdelningens förutsättningar. Eventuell litteratur/teori vi kommer att ta hjälp av?

På avdelning Myran våren 2018 arbetar vi två förskollärare 100% och en barnskötare 100%. Vi har även en resurs på 55% i barngruppen som består av 16 barn. Barngruppen består av 7 flickor och 9 pojkar i åldrarna 3-5 år.

Hela Aleskogens förskola har ett övergripande tema som samtliga arbetar med. Temat är hållbar utveckling. Eftersom området hållbar utveckling är stort så har vi valt att dela upp det i tre underkategorier:

Miljöaspekt

Ekonomisk aspekt

Social aspekt

Varje avdelning på Aleskogen har valt den kategori som bäst stämmer överens med respektive kartläggning och det förbättringsområde som valts ut.

På avdelning Myran har vi valt att arbeta med vatten och marin nedskräpning. Ur perspektivet hållbar utveckling fokuserar vi på miljöaspekten. Anledningen till att vi valde just vatten och hav är att på Aleskogen finns en närmiljö där havet finns som ett naturligt inslag i vår vardag. Vi har observerat vid kartläggningen att barnen i den dagliga verksamheten har visat stort intresse för vattenlek både ute och inne.

Föregående år arbetade vi med konflikthantering via skapande och såg att det arbetet gynnade barnens samarbete och väckte intresset för hav och fiskar. Vi fångade upp deras nyfikenhet och viljan av att veta mer om våra hav och dess invånare och valet blev att fortsätta arbeta med hav även detta år. Genom att få in miljöaspekten i vårt temaarbete kan vi lära oss ansvar, respekt och empati för både djur, människor och natur.

 

Litteratur:

Lärande för hållbar utveckling i förskolan, S. Björklund (2014).

Aktionsforskning i praktiken, K. Rönnerman (2012).

 

 

Syfte

Vad vill vi förbättra/ utveckla utifrån kartläggningen? Vad blir vårt syfte/mål?

Syftet är främst att göra barnen medvetna om havets förändringar under ett år samtidigt som vi vill göra dem uppmärksamma på hur mycket skräp som slängs i havet och vad som händer med det djurliv som finns under vattenytan.
Vi arbetar med nyckelorden empati och ansvar.

Aktionsfråga

Vad blir vår aktionsfråga?

Hur kan vi få barnen att bli ansvarsfulla mot miljön och allt levande genom arbetet med hållbar utveckling i förskolan?

Läroplanens mål

Vilka mål i läroplanen utgår vi ifrån (Koppla via knappen nedan):

Figurmål

Bakgrundsmål

 

Konkretisering av målen

Konkretisera läroplanens text: (utvärderingsbara mål som alla i personalen förstår):

Hur kan figurmålet /en smalnas av?

Lpfö 2:1 Differentiering (Vad som behöver göras olika)

Vilka olikheter finns och hur varieras arbetssättet inom barngruppen utifrån:

Plan mot kränkande behandling

Genus

Språk

2:6 Genomförande/Process/Aktioner

Vilka förutsättningar ger vi för att barnen ska få utforska/ förstå/uppleva/lära? (ex litteratur, lärmiljön, material etc. )

Vilka förmågor, färdigheter& begrepp vill vi de ska få förutsättningar för att kunna utvecklas i sitt lärande? (lärandeobjekt)

Vilka verktyg ska ni använda? (loggbok, film, reflektionsprotokoll, lärplatta etc.)

Vi dokumenterar med ipad och med anteckningar.

Vad ska dokumenteras?

Vi dokumenterar aktionerna som utförs i mindre grupper .

 

Hur ska dokumentationen genomföras?

När ska dokumentationen göras och vem ska dokumentera? (regelbundet, inte bara i slutet?)

2:6 Resultat/Analys/Lärdom/Reflektion

Vilka resultat kan ni utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll?

Analysera resultatet. (Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll, varför blev det som det blev? Ser vi några mönster?)

Kan vi se barnets förändrade kunnande och i så fall hur?

Kan vi koppla vårt resultat till eventuell teori

Fick vi svar på vår fråga?

Vad kan vi förändra?

Vad blir vår nya utmaning?

Tankar inför fortsatt arbete/utvecklingsområde - motivera


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback