Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Trossens Planering språk Sept -21

Gemensamt Söderhamns förskolor, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 september 2021

På Trossen har vi "språk och kommunikation" som ett av våra prioriterade mål för läsåret 21/22.

Nuläge

 Vi har en ny barngrupp som har ett stort behov av att utveckla sitt talspråk och sin kommunikationsförmåga.

I augusti 2021 har vi 16 inskrivna barn på Trossen. De är i åldrarna 3-5. Vi är 3 ansvariga pedagoger + resurser som fyller upp schemat.

 

Mål

 

* Lära barnen att delta aktivt i samlingen.

* alla barn ska våga uttrycka sig i grupp och enskilt efter sin egen förmåga.

* alla barn ska kunna använda sig av språket på sin kunskapsnivå.

*alla barn ska ha utvecklat intresse för skriftspråk och förståelse för symboler utifrån förmåga och intresse.

*målet ska också vara att visa att alla språk är lika värdefulla

Syfte

* Vi vill stärka barnens självkänsla så att barnen ska få självförtroende att våga kommunicera genom att använda sig     av olika kommunikationssätt.

*Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande.

*vi vill att barnen samspelar, förstår, bearbetar och uttrycker.

* Vi vill ge barnen grunden för att komma vidare i livet.

 

Genomförande

 

Vi tänker på att prata mycket med barnen (både enskilt och i grupp) och ge dem större ordförråd genom dessa samtal.

Det är viktigt att vi pedagoger ser till att varje barn får komma till tals, ger dom tid.

Det gäller att utmana barnen i deras språk och kommunikationsutveckling. Som en naturlig del i samtalet använder vi oss också av TAKK och AKK.

Vi har samlingar varje dag där vi använder oss av rim och ramsor, ordlekar, bokstäver, olika uppdrag, sång, högläsning, drama, flanosagor med mera.

Genom att göra detta tränar vi både ordförråd och begrepp, kroppsuppfattning och motorik. Allt detta är bra när det gäller att förstå och genomföra instruktioner.

Vi använder digitala verktyg varvat med fysiska böcker.

Vi har en tydlig struktur i olika situationer för att få möjlighet till att prata med varje enskilt barn t.ex. vid hallsituationer (av- och påklädning), matsituationer, skötbordet med mera.

Allt detta ger en bra grund för språket och kommunikationen.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barnens lärande och utveckling genom bild/foto, digitala verktyg, skapande, diskussion, reflektion och observation.

Hela arbetslaget dokumenterar kontinuerligt.

Ansvar

Arbetslaget eller den pedagog som har en enskild aktivitet.

Uppföljning

 

Vi skriver fortlöpande i Unikums personalverktyg  " reflektion och analys".  Efter utvärderingen lägger vi fokus på de områden vi inte är klara med. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback