Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns relation till naturen genom sagor

Pinjens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Vi har beslutat oss för att arbeta med temat Naturen genom sagor. Vi kommer att välja böcker som barnen kan relatera till. Genom boken och dess innehåll ska vi arbeta vidare med temat ute men även på förskolan. Vi delar in barnen i mindre grupper med två pedagoger i varje grupp. Vårt mål är att alla barn ska komma till skogen varje vecka. Genom att arbeta med böcker kommer vi även arbeta med stora delar av målen i vår läroplan.

                                                   

Syfte lek och fantasi

Förskolan är en plats för utveckling och lärande och en förutsättning för barn att ta till sig ny kunskap och nya erfarenheter är att de får ha roligt, leka och fantisera. Vi vuxna som möter barnen måste se till att det finns tid, plats och inspiration för barns lek varje dag.

Leken hjälper barnen att bearbeta och förstå sammanhang i sin omvärld så lärandet blir lustfyllt, begripligt och meningsfullt .

Mål

 • Vi pedagoger utmanar oss och barnen att hitta leken och fantiserandet i många olika sammanhang material och uttrycksformer.
 • Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin  lek och fantasi utifrån sina förutsättningar
 • Pedagogerna skapar förutsättningar för att leken ska bli möjlig
 • Pedagogerna inspirerar och stöttar barns lek och fantasi
 • Pedagogerna har kunskap om lekens betydelse för utveckling och lärande

Syfte barns inflytande

Förskolan är en plats där barnen vistas en stor del av sin dag och de ska ha stort inflytande över vad de vill göra under den tiden. För att kunna få inflytande ska pedagogerna leva det demokratiska uppdraget i vardagen så varje barn får träna sig på att välja, ta ansvar och kommunicera sina åsikter och behov både enskilt och i grupp. Verksamhetens erbjudande ska utgå ifrån barnens tankar och idéer om vad de vill leka eller undersöka vidare i projekten som uppstår och genom gruppens tankekarta synliggörs barnens intressen, tankar och lärandeprocesser

Mål

 • Varje barn har inflytande över att få påverka sin dag
 • Pedagogerna har kunskap om och förstår demokratibegreppet  och omsätter det i praktiken
 • Barnen dokumenterar temat på olika sätt för att synliggöra sina tankar och förstå temat
 • Föräldrarna är nyfikna på vår verksamhet

Syfte Hållbar utveckling

 • Hållbar utveckling handlar om att ta av naturens resurser utan att rubba den känsliga ekologiska balansen. Ta det du behöver och se till att det finns kvar åt kommande generationer. I förskolans uppdrag ingår det att arbeta för en hållbar utveckling. Pedagogerna agerar som förebilder i det arbetet genom att uppmuntra till återanvändning och sparsamhet med resurser i verksamheten. Vi hittar material i naturen för vår skapande verksamhet och är rädda om vår närmiljö och om varandra.

Mål

 • Pedagogerna ska ge barnen möjlighet att ta tillvara på och vara rädda om naturen och förskolans miljö och material.
 • Barnen ska ha respekt för allt levande
 • Barnen skapar en relation till naturen

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback