Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenens läsår 2017 (yttre ramar för pedagogiska planeringar)

Mandelblommans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 oktober 2017

För Mandelblommans förskola är det viktigt att skapa ett klimat där barn och vuxna har roligt tillsammans, där upplevelsen och processen är viktigare än resultatet. Lunds Kommun har valt värdeorden LYSSNA LÄRA LEDA – där lyssnandet står för öppenhet för nya perspektiv och en stark demokrati. Vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa. Att leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. Därför har vi på Mandelblommans förskola valt att arbeta med värdeorden DEMOKRATI LÄRANDE SKILLNADER.

 

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Verksamhetens utvecklingsområde och målbeskrivning:

1. Pedagogisk dokumentation

 • Förskolans ställningstaganden ska vara levande i vardagen
 • Barnen ska vara i tydlig förbindelse med dokumentationen, barnen ska påverka hur arbetet ska föras vidare
 • Dokumentationen ska vara en aktiv del i kunskapsskapande processer
 • Vår dokumentation ska användas för kritisk granskning och förändring av verksamheten
 • Alla arbetslag ska ha regelbunden reflektion, med diskussioner om verksamhetens organisation/miljö, material, förhållningssätt samt barnens lärande och utveckling

2. Modersmål

 • Vi vill synliggöra hur vi arbetar med annat modersmål än svenska i vår verksamhet
 • Arbetet med annat modersmål än svenska ska bli en naturlig del i Mandelblommans dagliga arbete och innefattar områden som delaktighet, respekt och förståelse (demokratiskt förhållningssätt)

3. Digitala verktyg

 • De digitala verktygen ska vara integrerade i verksamheten. Alla barn ska få tillgång till att möta digital teknik på förskolan, vilket ger barnen ytterligare ett språk att försöka förstå världen på
 • Digital teknik ska underlätta reflektionsmötena tillsammans med barnen, vilket ska vara en del av deras vardag
 • De digitala verktygen ska skapa nya möjligheter för barnen att vara utforskande, nyfikna och öka lusten för att lära och öppna upp för ett tvärvetenskapligt arbete    

 

Var befinner vi oss idag? Vilket projekt har vi valt och varför?

(syfte)

Språk,kommunikation socialisering på avdelningen stenen ht 2017

Vi arbetar med 12 barn 1-2,5 år, de flesta har börjat kommunicera med ett verbalt språk. Vi pedagoger tänker att det vore roligt att utmana dem vidare för att ge dem möjlighet att bredda sin kompetens på ett lustfyllt och glädjefullt sätt.

 

 

Pedagogisk dokumentation

Vi vill att barnen ska få ett reellt inflytande i sin vardag, med hjälp av pedagogisk dokumentation. Den pedagogiska dokumentationens syfte är att leda till förändring och utveckling av undervisningen och visa på olika lärprocesser.

Modersmål i förskolan

Då vi har barn med annat modersmål än svenska, väljer vi att lyfta fram det för att öka barnens förståelse för olikheter och för att ge alla barnen på "stenen" en större chans till delaktighet och på det viset få inflytande i sin vardag.

Digitala verktyg

De digitala verktygen ska ge barn ytterligare ett språk att kommunicera på. Det ska skapa nyfikenhet och en lust till att vilja lära. De digitala verktygen ska vara ett komplement i barnens lärmiljö, till det som finns, för att skapa bredd och fördjupning i lärandet.

 

 

2. Planerade insatser (hur gör vi?)

Aktiviteter

 • Musik
 • Rim och ramsor
 • Dans och musik
 • Tala mycket med barnen
 • Var nära barnen och lyhörda
 • Munmotorik
 • Läsa böcker
 • Använda digital teknik så som appar, projektor
 • TAKK 

Miljö (vad behöver vi?)

 • Sångpåsar, sagopåsar
 • Kort med foto och namn på samtliga barn och pedagoger
 • Flanosagor
 • Göra vårt material mer tillgängligt för barnen, genom foton och namn på leksaker
 • Bilder på våra TAKK ord
 • Fler böcker, även på andra modersmål
 • Bra appar

 

 

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen (lärmiljö, materialval, projekt-aktiviteter). Vad behöver vi för att nå målen (utbildning, förändra lärmiljöer, material, litteratur, vilket stöd mm)

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

De förväntade målen

 • Att alla barnen kan sitt eget och de andra barnens namn
 • Ökad ordförståelse och kan förstå och utföra enkla instruktioner
 • Att säga till om man INTE vill eller kan
 • Lyssna på varandra
 • Vänta på sin tur
 • Att barnen kan reflektera kring vad vi har gjort genom olika typer av dokumentationer

 

 

 

 

Se på målkriterierna och syftet, hur kan ni se att utveckling sker/tecken på att målet är uppnått? Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i riktning mot målen: att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..." "jag tycker..." "jag kan...". Beskriv barnens förändrade kunnande inom området. 

 

4. Metodval

 • Pedagogisk dokumentation 
 • underlag så som foto, alster, intervju, reflektion, lyhördhet, video och ljudinspelning

 

Hur får vi syn de förväntade effekterna i punkt 3.  Hur får vi syn på de förändrade kunnandet hos barngruppen? Ex genom observationer och film från olika situationer (pedagogisk dokumentation)

 

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8

 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter