Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

Svenskan - ett språk och många

Musikgrundskolan Synkopen, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Om språk, identitet och normer.

Ni ska i era basgrupper genomföra en intervju med en person. Ni kommer tillsammans överens om vem. Därefter ska ni analysera personens språk utefter dialekt, kronolekt och sociolekt

Så här gör vi: Vi kommer under ca tre veckor lära oss allt vi kan om begreppen dialekt, kronolekt och sociolekt. Därefter intervjuar ni en person och analyserar dennes språk.

Redovisningsform: Ni ska i era basgrupper göra en muntlig presentation där ni redovisar era analyser av era intervjupersoner. 

Bedömning: Sker på presentationen. Matris har delats ut så ni vet vad jag kommer att bedöma. Vi börjar redovisa tisdag 3/10.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Matriser i planeringen
SVENSKA kunskapskrav åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter