Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Diamantjakten år 2 2017/2018

Danholnsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Vi läser, samtalar om och arbetar med stavning och grammatik i "Diamantjakten".

Detta kommer undervisningen att innehålla:

* Läsa boken "Diamantjakten".

* Arbete med lässtrategier.

* Högläsning.

* Arbete med läsförståelse.

* Arbete med läsförståelse och grammatik i arbetsboken.

* Skriva olika typer av texter, t ex brev, berättelser och faktatexter

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Läsa ett kapitel i "Diamantjakten" varje vecka. Texten läses och gås i genom i skolan och i hemmet.  

* Läsning av läsläxan ensam, i par eller i grupp, för en lärare.

* Arbeta med lässtrategier vid gemensam genomgång av ny läxa och vid högläsning.

* Arbete i arbetsboken med bland annat grammatik, och att skriva olika sorters texter.

* Diskutera läsning och texters uppbyggnad.

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

Läsa:
- läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser, t ex spruta, struts och krita
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta mig själv vid läsning
- läsa enkla meningar med flyt
- samtala, återberätta och ställa frågor om det som jag har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- läsa mellan raderna
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenher

Skriva
- få fram budskap med hjälp av skriven text
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- skriva med visst flyt
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt 
- använda tankekarta som planering för mitt skrivande
- använda datorn för att förbättra mina texter.

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter
 


Detta visar jag genom att:

- läsa för min lärare

- delta i läs- och skrivtester

- göra skrivuppgifter

- delta i diskussioner

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen
Svenska Diamantjakten år 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback