Skolbanken Logo
Skolbanken

Läsa. läsförståelse och skriva

Hjortsbergsskolan sär, Falkenberg · Senast uppdaterad: 17 september 2017

Du kommer att arbeta med att läsa, skriva och berätta vad texterna handlar om.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor::

Förmågan att hantera information:

 • läsa olika typer av texter
 • återberätta, beskriva och sammanfatta det lästa
 • skriva för hand och med dator/iPad
 • strukturera texterna med mellanrum, stor bokstav och punkt

Begreppslig förmåga:

 • ha förståelse för begreppen:
  • återberätta, beskriva och sammanfatta
  • samband, likheter och skillnader

Analysförmåga:

 • värdera det som sker i texten
 • göra förutsägelser av vad som kommer att hända
 • koppla texters innehåll till egna erfarenheter
 • jämföra olika texter och beskriva samband, likheter och skillnader mellan dem

Kommunikativ förmåga:

 • läsa för vuxen och klasskamrater
 • presentera/läsa det du skrivit
 • samtala kring texternas innehåll och ställa frågor 

Metakognitiv förmåga:

 • välja text efter intresse

Bedömning - vad och hur

Vad 

Elevernas förmåga att:

 • läsa själv samt för andra
 • återberätta, beskriva och sammanfatta det lästa
 • värdera det som sker i texten
 • göra förutsägelser av vad som kommer att hända
 • koppla texters innehåll till egna erfarenheter
 • jämföra olika texter och beskriva samband, likheter och skillnader mellan dem
 • samtala kring texternas innehåll och ställa frågor 
 • skriva för hand och med dator/iPad
 • strukturera texterna med mellanrum, stor bokstav och punkt
 • presentera/läsa det du skrivit

Progression: se kunskapskrav E C A.

Hur 

 • Vi kommer att bedöma hur långt du har kommit i din läs- och skrivutveckling med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd "Gilla, läsa, skriva" samt "God läsutveckling" och "God skrivutveckling" (matriser av Ingvar Lundberg). Vi följer din läs- och skrivutveckling genom att fylla i Skolverkets observationsschema samt matriserna God läsutveckling och God skrivutveckling 
 • I samtal om böcker visar du när och hur du använder läsförståelsestrategierna.
 

Undervisning och arbetsformer

Vi gör olika övningar på Ipads, smartboard, dator och i arbetsböcker, både tillsammans och individuellt, där du utifrån din utvecklingsnivå tränar på:

 • språklig medvetenhet
 • bokstävernas form, ljud samt ljuda samman dem till ord
 • att lyssna ut vilka bokstavsljud som finns i ord och skriva dem 
 • skriva texter med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt
 • läsa böcker samt visa att du har förstått bokens innehåll
 • lyssna på böcker, prata om bokens innehåll
 • träna läsförståelsen genom att använda följande fem läsförståelsestrategier:

  • att förutspå och ställa hypotes
  • att ställa frågor
  • att reda ut oklarheter
  • att sammanfatta
  • att skapa inre bilder

Sedan arbetar vi vidare med att:

 • återberätta, beskriva och sammanfatta det lästa
 • värdera det som sker i texten
 • göra förutsägelser av vad som kommer att hända
 • koppla texters innehåll till egna erfarenheter
 • jämföra olika texter och beskriva samband, likheter och skillnader mellan dem
 • samtala kring texternas innehåll och ställa frågor 

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.

Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.

Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.

Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.

Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.

Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter