Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matteborgen 6A

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 18 september 2017

Varje kapitel i MatteBorgen inleds med en samtalsbild. Frågorna anknyter till de moment som tas upp i kapitlet och är en bra utgångspunkt för matematiska samtal. Här finns konkreta och tydliga mål så att elever, lärare och föräldrar vet vad man ska lära sig i kapitlet. En nyhet är rutan med viktiga begrepp att kunna i anknytning till kapitlet. Den gröna kursen, Borggården, tar upp de moment som beskrivs i målen. Efter Borggården görs en Diagnos som är direkt kopplad till målen för kapitlet. Om diagnosen gick bra fortsätter eleven med den röda kursen, Tornet, som innehåller mer utmanande uppgifter. Om Diagnosen var för svår går eleven till den blå kursen, Rustkammaren. Där har eleven möjlighet att med hjälp av mer grundläggande förklaringar och bilder inhämta de kunskaper som beskrivs i målen för kapitlet. Kapitlets viktigaste moment repeteras i Sammanfattningen.

Mål:

Du ska:

 • kunna storleksordna decimaltal 
 • kunna förklara betydelsen av orden deci, centi och milli 
 • kunna räkna med decimaltal
 • veta vad som menas med täljare och nämnare 
 • känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form 
 • kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare 
 • kunna räkna ut en viss del av ett antal, tex. 3/5 av 20 
 • kunna jämföra bråk 
 • kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer 
 • räkna ut arean på rektanglar, kvadrater och trianglar 
 • använda de vanligaste enheterna för area: m² dm² cm² 
 • känna till och kunna använda dig av olika metoder vid problemlösning

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • genomgångar enskilt och i grupp 
 • enskilt arbete i Matteborgen och med annat material
 • problemlösning i grupp 
 • praktiska övningar i grupp 
 • prata matematik 
 • träna huvudräkning 
 • läxor 
 • diagnoser och prov

Så här kommer du att bedömas:

Hur du resonerar och svarar vid genomgångar, grupparbeten, i skolarbetet, diagnoser och prov.


 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
MATEMATIK, kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter