Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt Skuggor

Gamla Rindö förskola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 18 september 2017

I detta projekt vill vi fånga barnens intresse och deras frågeställningar kring skuggor. I projektet kommer vi att fortsätta utmana barnens i deras kunnande och förståelse för skuggor genom olika inplanerade och spontana undervisningssituationer och erbjuda möjligheter till fortsatt utforskande av skuggor.

Varför valde vi detta projekt?

Vi uppmärksammade tidigt på terminen att flera av barnen intresserade sig för skuggor. Flera av dom hade sett ett program under sommaren i vilket en Sommarskugga förekom. Vi pedagoger blev nyfikna och ställde frågor till barnen om vad de visste om skuggor.

- vad är en skugga? 

- varför blir det skuggor?

- hur ser skuggor ut?

- hur gör man skuggor?

I diskussionen kom det fram att just Sommarskuggan var en katt och inte en skugga. Men intresset för just skuggor i denna diskussion upplevdes och flera utav barnen hade vissa förkunskaper om skuggor. Ett barn svarade på frågan "varför skuggor blir till" på det här sättet:

- Det är vår kropp som fångar ljuset. När solen lyser så fastnar strålarna på vår kropp och det blir mörkt.

Barnens visade intresse och deras nyfikna frågor om skuggor vill vi ta fasta på och planerar in undervisningsstunder som möjliggör fortsatt utforskande av skuggor. 

 

Hur ska vi gå tillväga?

Inplanerade undervisningsstunder sker främst under projektgruppstillfällena. Då är barnantalet färre och möjligheterna till lärande blir andra än i helgrupp. Vi kommer att planera undervisningssituationerna utifrån barnens intresse och deras frågor som de söker svar på. Följande undervisningstillfällen är redan inplanerade:

- vi går på skuggjakt ute på gården för att introducera och presentera projektet. Stärka alla barnens förståelse för vad skuggor är och hur de uppkommer.

- vi ser en skuggfilm och gör egna skuggfigurer med hjälp av ficklampa.

- vi fotograferar våra skuggprofiler för att sedan utmana barnen vidare i att identifierar vilken skuggprofil som tillhör vilket barn.

Utöver de inplanerade undervisningstillfällena fångar vi barnens intresse när helst den uppkommer. Såsom i leken.

Utifrån ett didaktiskt perspektiv väljer vi att erbjuda barnen många olika uttrycksmöjligheter till lärande inom detta projekt. Såsom genom dans (skuggdans) musik, sång och drama (skuggteater) för att nämna några. Vi pedagoger agerar utifrån rollen som observatörer, inspiratörer och medforskare.

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

 Vi dokumenterar projektet och barnens lärandeprocess genom kamera, film och minnesanteckningar. Dokumentationen presenteras dels på Unikum i lärloggar och bloggen, på Instagram och visuellt synligt inne på avdelningen.

 

Hur går vi tillväga vad gäller utvärderingen tillsammans med barnen?
Vi använder oss av revisit- tavlan för att möjliggöra för barnen att skapa en återblick på tidigare aktiviteter.

I våra veckovisa utvärderingar med barngruppen ställer vi öppna frågor till barnen utifrån bilder och filmer från projektet. Exempel på sådana öppna frågor är hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något? Utifrån vad barnen säger planerar vi fortsatta utmaningar för barnen.

 

 


Läroplanskopplingar

att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,

dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter