Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema: Snick och Snack

Sagoslottet förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Materialet kring Snick och Snack och vännerna i Kungaskogen handlar om en grupp djur av olika art som bor tillsammans i Kungaskogen. Genom olika sagor, sånger och berättelser lär de oss om hur man är en bra kompis, samt om olika djur och om att värna om skogen och naturen.

Kartläggning av barngruppen

Vår barngrupp Äventyrana består av 15 stycken barn. Födda 2012-2013

Vi har sedan terminsstarten arbetat aktivt för att bli en trygg grupp. Vi arbetar vidare med detta för att barnen skall få insikter hur man ska behandla varandra på ett bra sätt. Vad som är ok och hur man bemöter och beter sig mot varandra. Vi utgår från Snick och Snack och deras vänner i Kungaskogen. Snick och Snack materialet utgår från värdegrunden i läroplanen. Språket kommer med i sagorna, sångerna och i de efterföljande diskussionerna.

Mål

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen" (Lpfö98/10, sid 6).

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" (Lpfö98/10, sid 8).

"Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra" (Lpfö98/10, sid 9).

"Förskolan ska sträva efter att varje barn 
•utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp" (Lpfö98/10, sid 10).

"Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten" (Lpfö98/10, sid 12).

"Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen" (Lpfö98/10, sid 13).

Nedbrytning av valda läroplansmål

Genom reflektion, i arbetslaget såväl som tillsammans med barnen, under temats gång kan vi följa upp och se hur väl vi når våra mål. I detta fall bryter vi ner våra valda läroplansmål såhär:

  • En känsla av trygghet i gruppen och i förskolans miljö har etablerats när barnen visar att de vågar ta för sig i både lek och planerade aktiviteter.
  • Empatisk utveckling pågår när barnen själva visar att de vill trösta, att de med stöd från vuxen eller på egen hand vill lösa konflikter, samt att de genom tal eller annan uttrycksform visar att någon annan tagit illa vid sig.
  • Barnen rör sig friare och kan utforska nya områden när ökad kroppskontroll, motorik och koordinationsförmåga uppnåtts.
  • Utveckling i olika sätt att kommunicera kan ses genom att barnet använder sig av nyfunna ord, tecken och förklaringar för att göra sig förstådd. Utveckling kan på liknande sätt ses när barnet använder sig av matematiska begrepp och förståelser för att göra jämförelser eller för att förstå omvärlden.

Genomförande/Arbetsmetoder

Temat kommer startas upp med

-Ekorren Snick tycker om matematik. Tillsammans med honom ska vi gå ut och leta efter långa och korta pinnar. Han lär oss mer om ekorrar. 
- Igelkotten Snack tycker om rim och ramsor. Han gillar även teckenspråk och kommer hjälpa oss med flera tecken. Han berättar även mer om igelkottar.
-Räven Raffe älskar att bygga. Med honom kommer vi konstruera och bygga. Högt, långt och med olika material. Raffe lär oss också om rävar.
-Kaninen Bitis gillar att hoppa, springa och röra på sig. Tillsammans med henne ska vi göra en hinderbana.  Hon berättar också om kaniner för oss.
-Älgen Älgvis är skogens konung. Han värnar om vänskapen och rättvisan. Vi kommer prata om hur man är en bra kompis och om hur det kan kännas när man blir ledsen eller inte får vara med. Lär oss mer om skogens konung Älgen.

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Vi kommer kontinuerligt att reflektera kring hur arbetet framskrider, hur väl vi lyckats fånga barnen samt deras intresse. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för. Hur länge vi fokuserar på varje djur och dess intresse beror på hur intresserade och inspirerade barnen är.  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback