Skolbanken Logo
Skolbanken

Ugglornas känsloarbete 17/18

Fågelsångs förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna Vi arbetar med att lära barnen känna igen olika känslor dels hos sig själva och dels hos varandra. Förhoppningen är att barnen ska kunna ge uttryck för egna och andras känslor. Vi vill också att det ska kännas naturligt för barnen att visa sina känslor. Att våga vara tex ledsen, arg, glad och rädd osv. Vi vill också lära barnen lösa konflikter på ett positivt sätt. Barnen utvecklar härigenom trygghet och social kompetens som i sin tur stärker barnens självkänsla. En god självkänsla är grunden för allt fortsatt lärande. När barnen får sina känslor bekräftade och om de kan sätta ord på dem leder det till en positiv identitet. Vi tänker att arbetet med detta gör att hela barngruppen stärks.

 

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. Nulägesbeskrivning utifrån utvärderingar där vi är. 

Vi har valt att arbeta med just detta därför att

Försöka göra barnen medvetna om sina egna känslor. Även kunna hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor samt kunna hjälpa sina kompisar när de känner/ visar en känsla. Försöka ge barnen verktyg att kunna förstå en orsak-verkan. 

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

Vi vill att barnen ska kunna koppla samma en känsla med tecken (TAKK). Detta för att förtydliga sin känsla om inte språket räcker till. Vi vill att barnen sig trygga i att våga säga stop när hen hamnar i en situationen som inte känns ok. 

 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Vi tänker använda oss av TAKK, Babblarna, STOP-handen. Med Babblarna kommer vi spela teater med fokus på känslor. Vi tänker använda oss av speglar/Ipad för att visa barnen hur en känsla ser ut. Göra olika känsloböcker samt sätta upp barnens känslobilder på väggar och koppla till babblarnas känslokort. 

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp: 

Vi kommer dokumentera löpande. Vi vill använda oss av filmning under olika samlingar/aktiviteter. Fokus på vad vi ska dokumentera kommer ligga på olika delar som vi bestämmer tillsammans i arbetslaget. Detta för att kunna utveckla, utvärdera och utmana barnen. Även för att utvärdera vårt egna pedagogiska förhållningssätt. 

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter