Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Jorden och Sverige, Geografi åk 4

Bårslövs skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Hur är jorden uppbyggd och vilka är de stora inre och yttre krafterna som påverkar jorden och människorna? Vi fördjupar oss sedan i vårt eget land Sverige och lär oss mer om naturen, städerna och landskapen. Detta blir det huvudsakliga arbetet i geografi under år 4.

Syfte

Centralt innehåll


Mål för undervisningsområdet

Geografi-Vår jord

Mål för området:

 • Veta vad följande ord är eller vad de betyder: galax, solsystem, atmosfär, jordskalv, universum, planet, berggrund, tsunami, ocean, djuphavsgrav, magma, Vintergatan, kontinent och jordskorpa.
 • Veta hur jorden har utvecklats från ett gasmoln fram till att kontinenter och hav bildades.
 • Veta vad som kan hända när jordskorpan rör på sig.

Geografi-jordytan förändras

Mål:

 • Känna till vilka naturkrafter det finns och vad de kan orsaka.(23)
 • Känna till vilka spår som de stora inlandsisarna lämnat i naturen (25)
 • Kunna förklara skillnaden på kulturlandskap och naturlandskap (26-31)
 • Kunna berätta om hur människan förändrat naturen genom tiderna (26-31)
 • Extra! Ha lite tankar kring framtiden när det gäller mat, vatten, kläder och boende (32-33)

   

 • Geografi-Kartor beskriver världen (sid 34-45)

  Mål:

  • Kunna använda en kartbok
  • Förstå hur skala används (37)
  • Kunna använda rutnätet i en kartbok (41)
  • Kunna en del karttecken (stencil, 40))
  • Kunna väderstrecken (37)
  • Kunna tillverka en enkel karta
  • Kunna hitta Sverige på en världskarta (42-43)
  • Extra! Kunna några olika sorters kartor (38-39)

   

 • Vi bor i Sverige (sid 46-53)

  Mål:

  • Kunna beskriva varför Sverige räknas som ett av världens rikare länder (47)
  • Kunna Sveriges ungefärliga befolkningstäthet (46)
  • Kunna Sveriges största städer (46)
  • Kunna förklara hur Sverige är indelat i landskap, län, landsting och kommuner (regionsförbund) samt förklara vilka uppgifter områdena har (48-49)
  • Veta vad en tätort är (50)
  • Kunna avläsa ett linjediagram och en befolkningspyramid (52-53)

   

 •  Sveriges natur (54-61)

 • Mål:

  • Kunna berätta vad som är typiskt för Sveriges natur (55-59)
  • Förstå och kunna använda orden: naturresurs, råvara, industri och färdig vara.(60-61)
  • Känna till vilka naturresurser Sverige har (60-61)

   

  Skogen (62-67)

  Mål:

  • Kunna ge exempel på barrträd och lövträd i Sverige (62-63)
  • Veta var de största barrskogarna finns i Sverige (63)
  • Förstå varför lövskog trivs i södra men inte i norra Sverige (63)
  • Förstå och beskriva skillnaden mellan urskog och bruksskog (64-65)
  • Veta vad vi använder skogen till (66-67)

   

   

  Odlingsmark (68-71)

  Mål:

  • Känna till olika sorters jord (69)
  • Veta vilken jord som passar bäst för potatis, morot och vete (69)
  • Känna till två olika sätt att använda odlingsmark

   

  Berggrunden (72-77)

  Mål:

  • Kunna förklara skillnaden mellan fjäll, platåberg och horst (72-73)
  • Kunna berätta om hur fjäll, platåberg och horst bildas (72-73)
  • Känna till några höga berg i Sverige (73)
  • Känna till, förstå och kunna använda följande ord i ett sammanhang: malm, stålverk, berggrund, koppar, järn, zink, bly, silver, guld, stål metall och gruva (74-75)

   

  Vatten i och runt Sverige (78-89)

  Mål:

  • Kunna förklara följande ord: vik, udde, bukt, halvö, fastland, sund, ö och skär (79)
  • Kunna sätta ut världshaven (Stilla havet, Atlanten och Indiska oceanen) på en världskarta (80)
  • Kunna sätta ut Östersjön, Bottenhavet, Bottenviken, Finska viken, Öresund, Skagerack och Kattegatt på en karta över Norden (80)
  • Kunna namnge och sätta ut några av Sveriges största sjöar (83)
  • Kunna berätta vilken nytta människan har och har haft av hav, sjöar och älvar (80-87)
  • Extra! Kunna namnge och placera ut några av Sveriges största älvar (85)

   

  Naturområden (90-91)

  Mål:

  • Kunna placera och berätta lite om följande områden i Sverige: Öland och Gotland, Västkusten, Sydsvenska höglandet, Norrländska kustlandet, Mellansvenska låglandet, Sydsvenska låglandet, Nordsvenska skogslandet samt Fjällområdet.

   

  Återanvändning (92-99)

  Mål:

  • Kunna ge exempel på sådant som går att återvinna (93-97)
  • Kunna förklara varför det är viktigt att återanvända och återvinna (92-93)
  • Kunna berätta om vart någon av våra sopor (t.ex. matrester, papper, glas) tar vägen och vad som händer med den ((94-97)
  • Kunna ge exempel på vad vi måste sortera ut från våra vanliga sopor (97)
  • Extra! Kunna ge exempel på vad man som vanlig människa kan göra för att spara energi och vara mer miljövänlig (98-99)

   

   

  Sveriges landskap (100-153)

  Mål:

  • Kunna placera ut minst 10 av Sveriges landskap (gärna fler)
  • Kunna berätta lite om tre av landskapen (ett från varje del)

 

Undervisning och examination

Så här arbetar vi:
Vi använder oss av Puls geografi Sverige. Vi arbetar efter nedbrutna mål inom varje område.  Vi läser och bearbetar texterna i boken både gemensamt och individuellt. När tillfälle ges ser vi filmer som belyser det aktuella området.

Det blir en del skriftliga inlämningsuppgifter samt en del skriftliga prov. Det blir också en muntlig redovisning av ett svenskt landskap.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Geografi Matris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback