Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Handel och transporter med koppling till globalisering och hållbar utveckling

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 19 september 2017

I arbetsområdet kommer vi att läsa om handel och transporter Vi tränar att se geografiska mönster av handel och kommunikation och se kopplingen till globalisering och hållbar utveckling, samt lära oss kartnamn kopplat till arbetsområdet.

Kursplan i ämnet

Arbetsområdets centrala innehåll är hämtat från rubriken:

Arbetssätt och undervisning

  • Lärarledda genomgångar.
  • Arbete med olika kart- och tabelluppgifter.
  • Arbete med text och begrepp ur läroboken geografi 7-9
  • I Classroom finns samlad information och uppgifter.

Visa vad du lärt dig

  1. Inlämningsuppgifter där du visar att du kan använda geografiska begrepp och göra geografiska överväganden och motivera dem.

  2. Visa kunskaper om kartan och namngeografi

  3. Slutuppgift: Du visar att du kan använda de geografiska begreppen och se geografiska mönster utifrån handel och kommunikation kopplat till globalisering och hållbar utveckling, se hur de påverkar samhälle, människa och miljö samt ge förslag på lösningar.

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter